Element Las Vegas Summerlin
87% empfehlen dieses Hotel

BuchenTermine (optional)


Calendar
Für diese Daten sind keine Zimmer verfügbar
Wählen Sie ein anderes Reisedatum
Sa, Mär 17, 2018 - So, Mär 18, 2018
Schließen
  • Falls der Aufenthalt mehr als 90 Tage umfasst, rufen Sie bitte unter +(1) 866 539 3446 an.
  • Sie können nur 550 Tage im Voraus buchen.
  • Bitte überprüfen Sie Ihre Daten.

Ladevorgang…

1 von 21

Außenansicht

2 von 21

Außenansicht

3 von 21

Lobby

4 von 21

Studio Suite

5 von 21

Außenansicht

6 von 21

Außenansicht

7 von 21

Außenansicht

8 von 21

Küche

9 von 21

Studio Suite

10 von 21

Küche

11 von 21

Suite mit einem Schlafzimmer

12 von 21

Ein-Schlafzimmer Suite

13 von 21

Badezimmer

14 von 21

Außenpool

15 von 21

Fitness-Center Motion

16 von 21

Außenpool

17 von 21

Außenpool

18 von 21

Restore: Gourmetbereich

19 von 21

Frühstücksbar Rise

20 von 21

Rise: Frühstücksbar

21 von 21

Tagungsraum

Gästegalerie von Instagram

Videogalerie

Êlèëmèënt Lâås Vèëgâås Sýúmmèërlïín Hõôtèël

Lòócåætêéd nêéåær thêé bêéåæüütïìfüül Süümmêérlïìn còómmüünïìty ïìn Nêévåædåæ åænd jüüst åæ shòórt 15 mïìnüütêé drïìvêé fròóm thêé thrïìlls òóf thêé Låæs Vêégåæs Strïìp. Lééàårn mòóréé àåbòóúùt Élééméént Làås Véégàås Súùmméérlîîn Hòótéél àåt: http://www.ééléémééntlàåsvéégàåssúùmméérlîîn.còóm/