Four Points by Sheraton

圣地亚哥福朋喜来登酒店
楼层平面图和容纳人数表

房间大小和可容纳人数

房间名称 图例 大小 (长x宽) 面积 高度 宴会 剧院 会议 招待会 教室 U 型 回字形 晚宴舞会
一楼
Palm A - 8.2米 x 9.1米 75.25平米 3.7米 50 65 26 65 40 25 - -
Palm B - 9.1米 x 9.1米 83.61平米 3.7米 50 75 26 75 40 28 - -
Palm C - 8.2米 x 9.1米 75.25平米 3.7米 50 65 26 65 40 25 - -
Palm D - 7.9米 x 9.1米 72.46平米 3.7米 50 65 26 65 36 26 - -
Palm ABCD - 33.5米 x 9.1米 306.57平米 3.7米 260 350 75 350 200 60 - -
Pavilion A - 14.6米 x 22.6米 329.79平米 - 300 400 70 350 150 60 - -
Pavilion B - 14.6米 x 22.6米 329.79平米 - 300 400 70 350 150 60 - -
Pavilion - 29.3米 x 22.6米 659.59平米 - 600 1000 150 800 300 120 - -
Columbia - 7.9米 x 5.2米 41.06平米 2.4米 - - 14 20 - - - -
Montgomery Theater - 11.9米 x 8.8米 105.07平米 4.3米 - 102 - - - - - -
Montfield Club - 4.9米 x 15.9米 77.29平米 3.0米 50 60 20 70 20 12 - -

楼层平面图