Four Points by Sheraton
Schließen
  • Falls der Aufenthalt mehr als 90 Tage umfasst, rufen Sie bitte unter +(1) 866 539 3446 an.
  • Sie können nur 550 Tage im Voraus buchen.
  • Bitte überprüfen Sie Ihre Daten.

Ladevorgang…

1 von 37

Ansicht bei Nacht

2 von 37

Lobby

3 von 37

Juniorsuite – Sitzbereich

4 von 37

Das Restaurant

5 von 37

Sitzungssaal

6 von 37

Die Bar

7 von 37

Außenansicht

8 von 37

Seniorsuite – Salon

9 von 37

Juniorsuite – Sitzbereich

10 von 37

Behindertengerechte Zimmer

11 von 37

Schreibtisch – Juniorsuite

12 von 37

Badezimmer – Juniorsuite

13 von 37

Behindertengerechte Dusche

14 von 37

Waschbereich

15 von 37

Seniorsuite – Badezimmer

16 von 37

Begehbare Dusche

17 von 37

Seniorsuite – Dusche

18 von 37

Weihnachten bei Nacht

19 von 37

Bahnhofstraße und Bahnhof

20 von 37

Opernhaus

21 von 37

Direkte Zuganbindungen

22 von 37

Fluss Limmat

23 von 37

Sommernacht

24 von 37

Das Einkaufszentrum

25 von 37

Bahnhofstraße

26 von 37

Altstadt

27 von 37

Zürich und See

28 von 37

Zürich und Fluss Limmat

29 von 37

Kunst zur Weihnachtszeit

30 von 37

Die Chagall-Fenster

31 von 37

Zürich bei Nacht

32 von 37

Sitzungssaal

33 von 37

Ballsaal

34 von 37

8 unterschiedliche Räume

35 von 37

Tageslicht

36 von 37

Modern

37 von 37

Salon

Gästegalerie von Instagram

Videogalerie

Löóng dááy. Göóöód nïìght.

Trãævêêl cãæn bêê chãællêêngïíng, ãænd ãæftêêr ãæ dãæy ôòn thêê rôòãæd wêê knôòw yôòûù côòûùld ûùsêê sôòmêê côòmfôòrt. Fôôýûr Pôôîínts by Shêêræãtôôn ôôffêêrs êêvêêrythîíng yôôýû’rêê lôôôôkîíng fôôr – stylîísh rôôôôms, côômfôôrtæãblêê bêêds æãnd dêêlîícîíôôýûs brêêæãkfæãst, æãll æãt æã grêêæãt prîícêê.