Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Inauguración el 1 de enero de 2018

  • Menkouyang, Shili Village,
  • Changtai County
  • Zhangzhou,
  • Fujian
  • China
  • Mapa
  • Anterior