Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - In apertura il 1 gennaio 2018

  • Menkouyang, Shili Village,
  • Changtai County
  • Zhangzhou,
  • Fujian
  • Cina
  • Mappa
  • Telefono: To be Announced
  • Contatti
  • 04:07 hrs
Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Exterior - Rendering
Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Stile di vita del resort
Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Asia Pacific Lifestyle
  • Indietro