Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Eröffnung am 1. Januar 2018

  • Menkouyang, Shili Village,
  • Changtai County
  • Zhangzhou,
  • Fujian
  • China
  • Landkarte
  • Telefon: To be Announced
  • Kontakt
  • 21:32 hrs
Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Außenbereich – Abbildung
Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Resort Lifestyle
Le Méridien Zhangzhou Resort, Changtai - Asia Pacific Lifestyle
  • Zurück