&Warunki korzystania z programu SPG

Niniejszy regulamin („Regulamin programu SPG”) reguluje zasady świadczenia programu Starwood Preferred Guest® („program SPG”) obsługiwanego przez Preferred Guest, Inc, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc i ich podmioty stowarzyszone (razem „Starwood”) w imieniu Starwood, hoteli uczestniczących w programie SPG i ich partnerów. Stając się członkiem programu SPG („Członek programu SPG”) i przyjmując oraz realizując korzyści programu SPG, w tym, bez ograniczeń, punkty Starpoints®, każdy Członek programu SPG potwierdza, że:

 • • przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin programu SPG;
 • • przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Warunki użytkowania witryny, które są włączone przez odniesienie do niniejszego Regulaminu; oraz
 • • przekazał zgodę na przetwarzanie przez Starwood, hotele uczestniczące w programie SPG i ich upoważnionych przedstawicieli przekazywanych im danych osobowych i na ujawnianie tych danych osobom trzecim, zgodnie z Oświadczeniem Starwood o zachowaniu poufności informacji.

Niniejszy Regulamin programu SPG zastępuje wszystkie poprzednie regulaminy programu SPG. Starwood może w dowolnym czasie zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin programu SPG, zaś dalsze uczestnictwo w programie SPG będzie stanowić zgodę Członka SPG na te zmiany lub uzupełnienia. Członkowie programu SPG są odpowiedzialni za znajomość pozostałej części Regulaminu programu SPG, zmian lub uzupełnień programu SPG.

 

1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU SPG

 

1.1 Spełnianie kryteriów. Członkostwo w programie SPG jest bezpłatne i jest dostępne dla każdej osoby pełnoletniej, która: (a) posiada zdolność prawną do wyrażania zgody na Regulamin programu SPG; (b) mieszka w kraju, którego przepisy pozwalają na uczestnictwo w programie SPG; (c) rejestrując się w programie SPG, podała prawidłowe i dokładne dane osobowe; (d) nie jest jeszcze członkiem programu SPG (tj. nie ma już konta członka SPG); (e) nie została wcześniej usunięta z programu SPG przez Starwood.

1.2 Rejestracja. Osoba może wystąpić o zarejestrowanie w programie SPG, wypełniając dokładnie cały wniosek na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com), w hotelu uczestniczącym w programie SPG lub za pośrednictwem innego kanału rejestracji. „Hotele uczestniczące w programie SPG” to hotele, kurorty i inne obiekty tymczasowego pobytu, które są własnością, są zarządzane lub prowadzone na zasadzie franczyzy przez Starwood, za wyjątkiem następujących obiektów:

     La Residence Des Cascades Golf, Spa & Thalasso, Hurghada, Egipt.

Po potwierdzeniu przez Starwood spełniania kryteriów udziału w programie SPG, wnioskodawca zostanie zapisany w programie SPG jako Członek programu SPG. Starwood może odmówić członkostwa w programie SPG każdemu wnioskodawcy według własnego uznania i bez pisemnego zawiadomienia. 

1.3 Członkostwo indywidualne. Wszystkie konta Członków programu SPG to konta indywidualne i nie zezwala się na zakładanie kont wspólnych. Korzyści programu SPG są niezbywalne, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

1.4 Poziomy członkostwa.

 • 1.4.a. Preferred Guest. Poziom podstawowy członkostwa w programie SPG to Preferred Guest.
 • 1.4.b. Elitarne członkostwo Preferred Guest. Po osiągnięciu pewnej liczby kamieni milowych, Członek programu SPG zdobędzie status członkostwa elitarnego i zostanie członkiem Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest (razem „Status członkostwa elitarnego Preferred Guest”). Wymagania dotyczące zdobywania tych statusów są wymienione w punkcie 8.2 (Gold Preferred Guest) i punkcie 8.3 (Platinum Preferred Guest).
 • 1.4.c. Członkostwo SPG Lifetime. Po osiągnięciu pewnej liczby kamieni milowych Członek programu SPG może zdobyć Status SPG Lifetime Gold lub SPG Lifetime Platinum. Wymagania dotyczące zdobywania tych statusów są wymienione w punkcie 8.4 (SPG Lifetime Gold) i punkcie 8,5 (SPG Lifetime Platinum).
 • 1.4.d. Członkostwo pracownika. Pracownicy Starwood i hoteli uczestniczących w programie SPG mogą brać udział w programie SPG tylko w ramach specjalnie wyznaczonych programów pracowniczych. Informacje na temat programów pracowniczych są dostępne w intranecie Starwood i za pośrednictwem innych kanałów Starwood.
 • 1.4.e. Członkostwo firmowe. Do udziału w programie SPG uprawnione są tylko osoby. Dla tego programu nie przewiduje się członkostwa firmowego.

1.5 Profil osobisty. Informacje dostarczone przez Członka programu SPG będą przechowywane w profilu osobistych preferencji. Wszystkie informacje dostarczone przez Członka programu SPG, zapisane w jego profilu, muszą być prawidłowe i dokładne, a także aktualne. Wszelkie informacje dotyczące karty kredytowej, umieszczone w profilu Członka programu SPG, będą używane przez hotele uczestniczące w programie SPG w celu zagwarantowania pobytu tego Członka oraz pobrania jego kosztów, chyba że w momencie rezerwacji, w momencie zameldowania lub wymeldowania użyta zostanie inna karta kredytowa. Członek programu SPG może zmienić autoryzację kartą kredytową dla przyszłych transakcji poprzez zmianę informacji na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) lub kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientem. Członek SPG powinien powiadomić Starwood, jeśli autoryzowana karta kredytowa zostanie utracona, skradziona, unieważniona lub wygaśnie jej ważność.

1.6 SPG Pro. Każdy członek SPG, który spełnia kryteria pracownika branży turystycznej SPG Pro (określone w punkcie 10.1.a.), asystenta SPG Pro (określone w punkcie 10.2.a.) lub profesjonalnego organizatora spotkań SPG Pro (określone w punkcie 10.3.a.) może również kwalifikować się do uczestnictwa w programie SPG Pro, zgodnie z opisem na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Informacje o programie Starwood Preferred Guest”.

 

2. ZDOBYWANIE PUNKTÓW STARPOINTS

 

2.1 Możliwości zdobywania punktów w hotelach uczestniczących w programie SPG.

 • 2.1.a. Opłaty spełniające kryteria. Członek SPG będzie zdobywał:
  • i. dwa podstawowe punkty Starpoints za spełniające kryteria opłaty w hotelach uczestniczących w programie SPG za każdego dolara USD lub jego równowartość w innej walucie, poniesionego i zapłaconego przez członka SPG, jeśli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto członka SPG nie ma on statusu Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest;
  • ii. dwa podstawowe punkty Starpoints i jeden dodatkowy punkt Starpoint za spełniające kryteria opłaty w hotelach uczestniczących w programie SPG za każdego dolara USD lub jego równowartość w innej walucie, poniesionego i zapłaconego przez członka SPG, jeśli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto członka SPG ma on status Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest (i nie uzyskał w okresie kwalifikacji przynajmniej 75 spełniających kryteria noclegów); lub
  • iii. dwa podstawowe punkty Starpoints i dwa dodatkowe punkty Starpoint za spełniające kryteria opłaty w hotelach uczestniczących w programie SPG za każdego dolara USD lub jego równowartość w innej walucie, poniesionego i zapłaconego przez członka SPG, jeśli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto członka SPG ma status Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest (i nie uzyskał w okresie kwalifikacji przynajmniej 75 spełniających kryteria noclegów).
  • Członek SPG może tylko zdobywać punkty z tytułu opłat spełniających kryteria zgodnie z jednym z punktów 2.1.a.i, 2.1.a.ii lub 2.1.a.iii.
  • A. "„Opłaty i koszty spełniające kryteria ” to:
   • (1) koszty poniesione przez członka SPG podczas pobytu w pokoju hotelu uczestniczącego w programie SPG na rzecz jego folio za maksymalnie trzy pokoje, obejmujące bez ograniczeń:
    • (a) spełniające kryteria stawki za pobyty;
    • (b) żywność i napoje (wyłączając napoje alkoholowe, gdzie są one zabronione przez prawo i z wyłączeniem opłat poniesionych w restauracjach, które nie znajdują się w hotelach lub obok hoteli uczestniczących w programie SPG);
    • (c) bezpośrednie połączenia telefoniczne z pokoju i bezpośrednie połączenia faksowe z pokoju;
    • (d) koszty pralni/parkingu; oraz
    • (e) filmy i gry wideo dostępne w pokoju;
    • pod warunkiem, że członek SPG poda swój numer członka SPG w czasie rezerwacji lub zameldowania, pozostanie w jednym z zarezerwowanych pokoi gościnnych i ureguluje koszty. Koszty spełniające kryteria nie obejmują bezpłatnych usług, nagród SPG, nagród w ramach promocji SPG lub wszelkich innych opłat, w tym, bez ograniczeń: (A) opłat za bankiety, spotkania i inne funkcje, z wyjątkiem punktów Starpoints zdobywanych za spełniające kryteria imprezy; (B) innych opłat, w tym, bez ograniczeń, za parking, centrum biznesowe, dostęp do szybkiego Internetu, w sklepach detalicznych, za produkty i usługi w spa oraz opłat ekologicznych; i (C) podatków, napiwków, opłat za obsługę, obowiązkowych lub automatycznych opłat (np. opłat za kurort) i innych obowiązujących opłat; lub
   • (2) opłaty poniesione przez członka SPG za żywność i napoje (z wyłączeniem napojów alkoholowych, jeśli prawo tego zabrania) w restauracjach znajdujących się w obrębie lub w sąsiedztwie hoteli uczestniczących w programie SPG, gdy członek SPG nie przebywa w hotelu uczestniczącym w programie SPG hotelu, jeśli:
    • (a) restauracja pozwala gościom zaliczać do swojego folio opłaty za jedzenie i napoje;
    • (b) opłaty są większe niż 10 USD (z wyłączeniem podatków, napiwków);
    • (c) żywność i napoje nie wiążą się z bankietem, spotkaniem lub inną funkcją, która jest wyłączona ze spełniających kryteria kosztów przewidzianych w punkcie 2.1.a.iii.(A)(1); oraz
    • (d) członek SPG podaje swój numer członkowski SPG w momencie dokonywania płatności.
  • B. „Pobyt jest” to pobyt obejmujący jedną lub kilka kolejnych nocy w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG przez członka SPG, który: (A) poda swój numer członka SPG w czasie rezerwacji lub w momencie zameldowania; i (B) zapłaci cenę spełniającą kryteria lub dla pobytów przypadających 1 października 2011 r. bądź po tej dacie, zrealizuje nagrodę SPG lub nagrodę w ramach promocji SPG; oraz (C) będzie przebywać w jednym z zarezerwowanych pokoi. Jeśli członek SPG wymelduje się, a następnie zamelduje ponownie w pokoju w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG w tym samym dniu, będzie to liczone jako jeden pobyt dla celów obliczania pobytów spełniających kryteria. Członek SPG może zdobyć punkty Starpoints, spełniające kryteria noce i spełniające kryteria pobyty za maksymalnie trzy pokoje gościnne podczas każdego pobytu spełniającego kryteria, jeżeli przebywa w jednym z zarezerwowanych pokoi i płaci cenę spełniającą kryteria lub za pobyty w dniu 1 października 2011 r. bądź po tej dacie, realizuje nagrodę SPG lub nagrodę w ramach promocji SPG dla wszystkich pokoi.
  • C. „Pobyt spełniający kryteria” jest kredytem udzielonym zgodnie z regulaminem programu SPG, liczącym się do zdobycia odpowiednich progów „pobytów spełniających kryteria” dla statusu członkostwa Elite Preferred Guest (zgodnie z punktem 8.2 i punktem 8.3), statusu SPG Lifetime Gold (zgodnie z punktem 8.4.a.) lub statusu SPG Lifetime Platinum (zgodnie z punktem 8.5.a.).
  • D. „Cena spełniająca kryteria” to cena, jaką członek SPG płaci za pobyt w pokoju gościnnym w hotelu uczestniczącym w programie SPG, chyba że:
   • (1) pokój gościnny został zarezerwowany za pośrednictwem touroperatora, kanału podróży online lub innego, zewnętrznego kanału, w tym, bez ograniczeń, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com i elong.com;
   • (2) pokój gościnny został zarezerwowany za cenę grupową w ramach imprezy, konferencji lub zorganizowanej wycieczki i członek SPG nie płaci za ten pokój bezpośrednio hotelowi uczestniczącemu w programie SPG;
   • (3) pokój gościnny został zarezerwowany za cenę oferowaną przez touroperatora, cenę hurtową lub dla załogi, w tym, bez ograniczeń, STARNet i STARPRO;
   • (4) pokój gościnny został zarezerwowany po cenie dla firm, pracowników lub przyjaciół i rodziny bądź po cenie biznesowej Starwood;
   • (5) pokój gościnny został udostępniony bezpłatnie; lub
   • (6) dla pokoju gościnnego zrealizowano voucher lub nagrodę zewnętrzną (np. nagrodę Aeroplan w postaci pokoju, nagrodę Air Miles w postaci pokoju).
 • 2.1.b. Wydarzenia spełniające kryteria.
  • i. Możliwość zdobywania punktów Starpoints dzięki spełniającym kryteria wydarzeniom. W przypadku zawarcia przez członka SPG z hotelem uczestniczącym w programie SPG umowy dotyczącej zorganizowania w tym hotelu spełniającego kryteria wydarzenia („umowa dotycząca spełniającego kryteria wydarzenia”), członek SPG zdobędzie:
   • A. jeden podstawowy punkt Starpoint za opłaty za spełniające kryteria wydarzenia za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone za spełniające kryteria wydarzenie, w liczbie do 20 000 punktów na umowę dotyczącą spełniającego kryteria wydarzenia, jeśli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto członka SPG nie ma on statusu Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest;
   • B. jeden podstawowy punkt Starpoint za opłaty za spełniające kryteria wydarzenia za każde dwa dolary USD (jeden podstawowy punkt Starpoint i pół dodatkowego punktu Starpoint za każde trzy dolary USD) lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone za spełniające kryteria wydarzenie, w liczbie do 30 000 punktów na umowę dotyczącą spełniającego kryteria wydarzenia, jeśli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto członka SPG ma on status Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest (i nie uzyskał w okresie kwalifikacji przynajmniej 75 spełniających kryteria noclegów); lub
   • C. jeden podstawowy punkt Starpoint i jeden dodatkowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone za spełniające kryteria wydarzenie, w liczbie do 40 000 punktów na umowę dotyczącą spełniającego kryteria wydarzenia, jeśli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto członka SPG ma on status Platinum Preferred Guest (i uzyskał w okresie kwalifikacji przynajmniej 75 spełniających kryteria noclegów).
   • Członek SPG mogą zdobywać punkty Starpoints jedynie za spełniające kryteria wydarzenia wyłącznie zgodnie z jednym z punktów 2.1.b.i.(A), 2.1.b.i.(B) lub 2.1.b.i.(C).
    • (1) "Spełniające kryteria wydarzenie" to wydarzenie lub spotkanie zarezerwowane przez członka SPG, który poda swój numer członkowski SPG w umowie dotyczącej spełniającego kryteria wydarzenia, zorganizowane w hotelu uczestniczącym w programie SPG. Spełniające kryteria wydarzenie nie obejmuje: (a) wszelkich rezerwacji pokoi, bez względu na liczbę pokoi, dokonanych w sposób inny niż zgodnie z umową dotyczącą spełniającego kryteria wydarzenia, (b) wszelkich rezerwacji pokoi w imieniu pracodawcy, klienta lub przełożonego, który wybrał (w ramach umowy dotyczącej spełniającego kryteria wydarzenia) przyznanie punktów Starpoints innej osobie lub podmiotowi (c) wszelkich rezerwacji pokoi, które są bezpłatnymi lub barterowymi pokojami bądź spotkaniami.
    • (2) „Opłaty dotyczące spełniającego kryteria wydarzenia” to wszystkie kwoty poniesione i zapłacone w ramach umowy dotyczącej spełniającego kryteria wydarzenia, w tym, bez ograniczeń, wszystkie przychody z sal grupowych, wynajmu sal konferencyjnych i cateringu, uzyskane w ramach umowy dotyczącej spełniającego kryteria wydarzenia, z wyłączeniem opłat za kaucje dotyczące pokojów oraz żywności i napojów nieobjętych umową dotyczącą spełniającego kryteria wydarzenia (np. opłaty w restauracji w hotelu uczestniczącego w programie SPG), podatków, napiwków i opłat powiązanych.
  • ii. Dodatkowe warunki dotyczące zdobywania punktów Starpoints w związku ze spełniającymi kryteria wydarzeniami.
   • A. Jeśli spełniające kryteria wydarzenie zostanie zarezerwowane przez członka SPG w imieniu pracodawcy, przełożonego lub klienta, członek SPG jest odpowiedzialny za powiadomienie pracodawcy, przełożonego lub klienta o wszystkich punktach Starpoints zdobytych w związku ze spełniającym kryteria wydarzeniem oraz za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad dotyczących nagród i czynników motywacyjnych.
   • B. Członek SPG zgadza się na zabezpieczenie i zwolnienie firmy Starwood od odpowiedzialności, kosztów oraz szkód związanych z roszczeniami stron trzecich, wynikającymi z nieujawnienia otrzymania punktów Starpoints lub innych czynników motywacyjnych.

2.2 Wymiana walut. Liczba punktów Starpoints zdobytych w hotelach uczestniczących w programie SPG, w których obowiązuje inna waluta niż USD, będzie obliczana na podstawie spełniających kryteria opłat zamienionych na dolary USA po kursie wybranym przez Starwood. Może to być kurs stosowany przez hotel uczestniczący w programie SPG w momencie zameldowania, wymeldowania lub inny kurs wybrany przez Starwood; może różnić się od kursu transakcji członka SPG.

2.3 Inne możliwości zdobywania punktów Starpoint.

 • 2.3.a. Towary i usługi. Członek SPG może zdobywać punkty Starpoints poprzez zakup towarów lub usług od firm, które są powiązane z programem SPG, w tym, bez ograniczeń, firm obsługujących karty kredytowe, wypożyczalni samochodów i innych firm zajmujących się transportem lądowym i wymienionych na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Partnerzy”. Punkty Starpoints uzyskane w związku z zakupem towarów lub usług podlegają niniejszemu Regulaminowi programu SPG wraz z wszelkimi obowiązującymi warunkami określonymi przez partnera.
 • 2.3.b. Przeniesienie waluty programu nagród na punkty Starpoints. Członek programu SPG może przenieść walutę programu nagród American Express Membership Rewards Program i Diner's Club Rewards Program na punkty Starpoints, zgodnie z regulaminami odpowiednich programów. Starwood może ograniczyć dostępne opcje realizacji punktów Starpoints zdobytych w ramach przeniesienia.
 • 2.3.c. Zakup punktów Starpoints. Członek programu SPG może kupić punkty Starpoints celem uzupełnienia salda na swoim koncie programu SPG. Dodatkowe informacje na temat zakupu punktów Starpoints są dostępne na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Zakup punktów Starpoints”.

 

3. REALIZACJA PUNKTÓW STARPOINTS

 

3.1 Nagrody SPG. Członek programu SPG może zrealizować punkty Starpoints w celu uzyskania wyznaczonych nagród i korzyści („Nagrody SPG”) w tym, bez ograniczeń, pokoi w hotelach uczestniczących w programie SPG, lotów, atrakcji SPG Moments i innych usług oraz towarów. Pełna lista bieżących opcji realizacji punktów Starpoints i ich odpowiednie regulaminy są dostępne na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Opcje realizacji”.

 • 3.1.a. Ani punkty Starpoints, ani nagrody SPG nie mogą być realizowane ani wymieniane przez członka SPG na gotówkę, nagrody lub kredyt.
 • 3.1.b. Realizacja punktów Starpoints zaksięgowanych w wyniku przeniesienia lub zdobytych dzięki korzystaniu z karty kredytowej na niektóre nagrody SPG może być niemożliwa.
 • 3.1.c. Nagrody SPG są zazwyczaj niezbywalne, ale niektóre nagrody SPG mogą być przekazywane osobom trzecim, gdy Członek programu SPG składa wniosek w momencie wydania nagrody SPG. W przypadku gdy nagroda SPG jest przyznawana osobie trzeciej zgodnie z poprzednim zdaniem, Członek programu SPG ani strona trzecia nie zdobędą żadnych punktów Starpoints, spełniających kryteria noclegów ani spełniających kryteria pobytów w związku z taką nagrodą SPG. Goście korzystający z nagrody SPG mogą musieć okazać przy zameldowaniu odpowiedni dokument tożsamości i kartę kredytową, aby hotel uczestniczący w programie SPG mógł naliczyć opłaty dodatkowe.
 • 3.1.d. Nagrody SPG, które zostały wymienione, sprzedane, wydane w sposób nieuczciwy lub wydane osobie innej niż spełniający kryteria członek SPG, są nieważne i nie będą honorowane.

3.2 Pokoje w hotelach uczestniczących w programie SPG. Członek programu SPG może realizować punkty Starpoints na pokoje jedno- lub dwuosobowe w hotelach SPG uczestniczących w programie SPG, w tym, bez ograniczeń, na nagrody w postaci bezpłatnego noclegu. Pełna lista nagród SPG, które można realizować na pokoje, oraz ich odpowiednie regulaminy są dostępne na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Opcje realizacji”.

 • 3.2.a. Realizacja punktów Starpoints na pokoje w hotelach uczestniczących w programie SPG jest uzależniona od dostępności w momencie rezerwacji i wymagane są rezerwacje z wyprzedzeniem.
 • 3.2.b. Standardowe zasady gwarancji i anulowania hotelu uczestniczącego w programie SPG będą stosowane w przypadku rezerwacji w ramach nagrody SPG, w tym, bez ograniczeń, wszystkie wymagania dotyczące minimalnej długości pobytu, wymagania dotyczące gwarancji karty kredytowej oraz opłaty za zbyt późne anulowanie rezerwacji, brak przyjazdu oraz wcześniejsze wymeldowanie.  
 • 3.2.c. Opłaty za usługi hotelowe i inne opłaty nieprzewidziane nie są uwzględniane podczas realizacji punktów Starpoints na pokoje w hotelach uczestniczących w programie SPG i będą musiały zostać pokryte przez członka SPG.
 • 3.2.d. Liczba punktów Starpoints potrzebnych do uzyskania pokoi w hotelach uczestniczących w programie SPG zależy od kategorii hotelu uczestniczącego w programie SPG oraz kategorii pokoi w hotelu uczestniczącym w programie; może również zmieniać się w zależności od pory roku. Lista kategorii hoteli uczestniczących w programie SPG jest dostępna na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Kategorie hoteli”. Starwood może w dowolnym momencie zmienić kategorię, do której jest zaliczany konkretny hotel uczestniczący w programie SPG.
 • 3.2.e. Nagrody SPG można wykorzystać jedynie dla maksymalnie dziewięciu pokoi gościnnych w tym samym dniu i w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG.
 • 3.2.f. Nagrody SPG realizowane na trzy lub cztery pokoje z tą samą datą i w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG przez członka SPG po 1 października 2011 r. zaliczane będą do kamieni milowych członka SPG związanych ze spełniającymi kryteria noclegami i spełniającymi kryteria pobytami, pozwalających zdobyć status członkostwa Elite Preferred Guest, status SPG Lifetime Gold lub status SPG Lifetime Platinum, jeśli członek SPG przebywa w jednym z pokoi; jednakże takie noclegi i pobyty nie będą wliczane do kamieni milowych, wymaganych do osiągnięcia nagrody w ramach promocji SPG.
 • 3.2.g. Jeśli Członek programu SPG nie anuluje rezerwacji gwarantowanej nagrody SPG w dozwolonym czasie anulowania, hotel uczestniczący w programie SPG pobierze opłatę za anulowanie z karty kredytowej przekazanej przez Członka SPG w momencie dokonywania rezerwacji, a punkty Starpoints, które zostały zrealizowane zostaną zwrócone na konto Członka programu SPG. Tylko w przypadku nagród w postaci bezpłatnego noclegu Członek programu SPG może zażądać zwrotu kosztów anulowania naliczonych poprzez przepadek części punktów Starpoints, które zostały zrealizowane na nagrodę SPG, niezbędne do pokrycia opłat za anulowanie, wysyłając takie żądanie na adres chargechange@starwoodhotels.com nie później niż 60 dni od daty przyjazdu w ramach rezerwacji pod warunkiem, że członek SPG posiada odpowiednią liczbę punktów Starpoints na koncie.
 • 3.2.h. Jeśli hotel uczestniczący w programie SPG wychodzi z programu SPG z jakiegokolwiek powodu, po tym, jak członek SPG dokonał rezerwacji w ramach nagrody SPG, ale przed pobytem członka SPG, Starwood dołoży należytych starań, aby hotel uczestniczący wcześniej w programie SPG honorował tę rezerwację lub pomoże znaleźć zakwaterowanie w pobliżu; jednakże Starwood nie może zagwarantować, że wszystkie nagrody SPG lub zmiany standardu pokoju na wyższy będą honorowane.
 • 3.2.i. W obiektach w Indiach członek SPG, który akceptuje zmianę standardu pokoju na wyższy, jeśli jest oferowana, będzie musiał uiścić podatek w oparciu o opublikowaną cenę detaliczną pokoju (RACK), stosowaną w przypadku danego rodzaju pokoju.

3.3 Inne opcje realizacji punktów Starpoints.

 • 3.3.a. Natychmiastowe nagrody. Członek programu SPG może natychmiast zrealizować punkty Starpoints na różne produkty i usługi hotelowe podczas pobytu w niektórych hotelach uczestniczących w programie SPG lub w związku z wydarzeniem spełniającym kryteria (razem „Natychmiastowe nagrody”). Produkty i usługi dostępne w ramach Natychmiastowych nagród (w tym, bez ograniczeń, w związku ze spełniającym kryteria wydarzeniem) oraz należna liczba punktów Starpoints różnią się w zależności od hotelu uczestniczącego w programie SPG. Natychmiastowe nagrody zostaną zrealizowane poprzez kredyt odzwierciedlony w folio członka SPG lub na fakturze za spełniające kryteria wydarzenie. Do realizacji Natychmiastowych nagród można wykorzystać tylko te punkty Starpoints, które były na koncie członka SPG w momencie zameldowania się w związku z odpowiednim pobytem lub spełniającym kryteria wydarzeniem.  Natychmiastowej nagrody nie można wykorzystać w celu opłacenia kosztu pokoju.  
 • 3.3.b. Nagrody rzeczowe. Członek programu SPG może realizować swoje punkty Starpoints na towar („Nagrody rzeczowe”) od firm, które są powiązane z programem SPG, włączając, bez ograniczeń, firmy wymienione w witrynie programu SPG (www.spg.com) w części „Opcje realizacji”. Punkty Starpoints realizowane w związku z nagrodami rzeczowymi podlegają niniejszemu Regulaminowi programu SPG wraz z wszelkimi obowiązującymi warunkami określonymi przez partnera.
 • 3.3.c. Loty SPG. Członek programu SPG może realizować punkty Starpoints na bilety lotnicze od wybranych partnerów programu SPG Flights. Więcej informacji na temat programu SPG Flights można uzyskać na stronie internetowej tego programu (www.spgflights.com).
 • 3.3.d. SPG Moments. Członkowie mogą używać punkty Starpoints do licytowania atrakcji i wydarzeń za pośrednictwem strony internetowej aukcji SPG Moments. Więcej informacji na temat atrakcji i wydarzeń można uzyskać na stronie internetowej SPG Moments (www.spg.com/moments).
 • 3.3.e. Przeniesienie punktów Starpoints na mile lotnicze. Członek SPG może przekazać punkty Starpoints do programów lojalnościowych linii lotniczych uczestniczących w programie lub na inne konto lojalnościowe współuczestnika programu SPG. Przeniesienia punktów Starpoints nie można uchylić ani odwrócić. Przeniesienie punktów Starpoints może zostać opóźnione w przypadku podejrzenia oszustwa. Przeniesienie związane z oszustwem zostanie unieważnione. Więcej informacji na temat przenoszenia punktów Starpoints można uzyskać na stronie programu SPG (www.spg.com) w części „Przenoszenie punktów na mile”.

 

4. INNE INFORMACJE O PUNKTACH STARPOINTS

 

4.1 Przenoszenie punktów Starpoints.

 • 4.1.a. Członkowie SPG, którzy mieszkają pod tym samym adresem. Według własnego uznania Starwood członek SPG może otrzymać zezwolenie na przeniesienie punktów Starpoints z konta jednego członka SPG na konto innego członka SPG pod określonymi warunkami. Ogólnie rzecz biorąc, punkty Starpoints można przenieść, jeśli obaj członkowie SPG są aktywni, wyrażają zgodę na przekazanie i mają ten sam adres korespondencyjny, inny niż adres skrytki pocztowej, APO lub SPO przez minimum 30 dni przed prośbą o przekazanie punktów. Od członków SPG można zażądać okazania dowodu potwierdzającego zamieszkanie pod wskazanym adresem, zanim Starwood przeniesie punkty Starpoints pomiędzy dwoma kontami. Status członkostwa Elite Preferred Guest i związane z nim korzyści nie zostaną przekazane odbiorcy punktów Starpoints.
 • 4.1.b. Śmierć. W przypadku śmierci Starwood może, według własnego uznania, zezwolić na przeniesienie niezrealizowanych punktów Starpoints na członka rodziny lub znajomego, który jest aktywnym członkiem SPG po otrzymaniu i sprawdzeniu przez Starwood całej żądanej dokumentacji i wszystkich informacji. Status członkostwa Elite Preferred Guest, statusy SPG Lifetime Gold, SPG Lifetime Platinum i powiązane korzyści, w tym, bez ograniczeń, spełniające kryteria noclegi i pobyty nie są przekazywane odbiorcy punktów Starpoints.
 • 4.1.c. Rozwód. W przypadku orzeczenia o podziale majątku przy rozwodzie Starwood może, według własnego uznania, zezwolić na przeniesienie niezrealizowanych punktów Starpoints z konta jednego członka SPG na konto innego członka SPG po otrzymaniu i sprawdzeniu przez Starwood całej żądanej dokumentacji i wszystkich informacji w tym, bez ograniczeń, dokumentów prawnych, zawierających wskazówki dotyczące przeniesienia punktów Starpoints. Status członkostwa Elite Preferred Guest, statusy SPG Lifetime Gold, SPG Lifetime Platinum i powiązane korzyści, w tym, bez ograniczeń, spełniające kryteria noclegi i pobyty nie są przekazywane odbiorcy punktów Starpoints.

4.2 Przepadek punktów Starpoints. Z wyjątkiem właścicieli SVO, do których stosuje się zobowiązania podane w punkcie 11, punkty Starpoints zdobyte lub inaczej uzyskane przez członka SPG przepadają bez powiadomienia, jeśli członek SPG stanie się nieaktywny, nawet jeśli członek SPG osiągnął status SPG Lifetime Gold lub SPG Lifetime Platinum. Członka SPG uważa się za „nieaktywnego”, jeśli w okresie 12 miesięcy: (a) członek SPG nie zrealizował pobytu w hotelu uczestniczącym w programie SPG; (b) członek SPG nie zdobył lub nie zrealizował żadnych punktów Starpoints lub (c) konto członka SPG zostało zlikwidowane.

4.3 Oszustwa. Jeśli członek SPG podejrzewa lub wie o oszustwie związanym z jego kontem SPG, w tym, bez ograniczenia, nieautoryzowanej realizacji lub przeniesieniu punktów Starpoints, musi zgłosić oszustwo w Centrum Kontaktu z Klientem w ciągu 60 dni od jego wystąpienia. Kredyt lub debet w zakresie punktów Starpoints dla danego członka SPG zostanie przyznany według własnego wyłącznego uznania firmy Starwood.

 

5. NAGRODY W RAMACH PROMOCJI SPG

 

5.1 Promocje i oferty specjalne. Członek SPG od czasu do czasu może zdobyć wyznaczone nagrody i korzyści („Nagrody w ramach promocji SPG”), w tym, bez ograniczeń, dodatkowe punkty Starpoints, spełniające kryteria noclegi, bezpłatne noclegi w hotelach uczestniczących w programie SPG i karty podarunkowe, poprzez uczestnictwo w promocji lub ofercie specjalnej zgodnie z jej warunkami (tj. osiągnięcie kamieni milowych w ograniczonym terminie, rejestrację w promocji).  

5.2 Dodatkowe warunki.

 • 5.2.a. Dla każdej nagrody w ramach promocji SPG wiążącej się z pomnożeniem punktów Starpoints (np. podwojenie liczby punktów Starpoints), zwiększających liczbę punktów Starpoints członka SPG spełniających regulamin programu SPG, mnożnik stosuje się tylko do standardowych podstawowych punktów Starpoints, które członek SPG będzie mógł zdobyć zgodnie z regulaminem programu SPG bez uwzględnienia statusu członkostwa Elite Preferred Guest, jeśli taki występuje. Mnożnika nigdy nie stosuje się do bonusowych punktów Starpoints przyznawanych w związku ze statusem członkostwa Elite Preferred Guest członka SPG lub innymi czynnikami. Jeśli na przykład członek SPG ma status Gold Preferred Guest i może uzyskać pomnożone punkty Starpoints jako nagrodę w ramach promocji SPG, pomnożona zostanie tylko taka liczba punktów spełniających kryteria nagrody w ramach promocji SPG, jaka zostałaby zdobyta zgodnie z regulaminem programu SPG w przypadku braku statusu członkostwa Gold Preferred (niezależnie od posiadania takiego statusu).    
 • 5.2.b. Nagrody w ramach promocji SPG, które obejmują bezpłatny nocleg (np. nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w weekend, nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w kurortach) mogą być wykorzystanie dla maksymalnie dziewięciu pokoi gościnnych w tym samym dniu, w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG pod warunkiem, że członek SPG, który zdobył takie nagrody w ramach promocji SPG, będzie zajmował jeden z pokojów w trakcie takiego pobytu.  
 • 5.2.c. Jeśli członek SPG zrealizuje nagrody w ramach promocji SPG, które obejmują bezpłatne noce (np. nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w weekend, nagrody w postaci bezpłatnego noclegu w kurortach) w maksymalnie trzech pokojach w tym samym czasie w hotelu uczestniczącym w programie SPG po 1 października 2011 r., uzyska spełniające kryteria noclegi i pobyty w takich hotelach do celów związanych z uzyskaniem statusu członkostwa Elite Preferred Guest oraz statusów SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum, jeśli będzie zajmował jeden z tych pokojów. Takie noclegi i pobyty nie będą jednak zaliczały się do osiągnięcia kamieni milowych wymaganych w celu uzyskania kolejnej nagrody w ramach promocji SPG.
 • 5.2.d. Jeśli którakolwiek z nagród w ramach promocji SPG obejmuje dodatkowe spełniające kryteria noclegi lub pobyty, takie noclegi lub pobyty będą liczyły się do uzyskania przez członka SPG statusu członkostwa Elite Preferred Guest, ale nie będą liczyły się do osiągnięcia statusów SPG Lifetime Gold lub SPG Lifetime Platinum ani do osiągnięcia kamieni milowych wymaganych w celu uzyskania kolejnej nagrody w ramach promocji SPG.
 • 5.2.e. Starwood może skorygować nagrody w ramach promocji SPG przedstawione jako rozliczone w ramach kredytów na rzecz członka SPG w dowolnym momencie.   
 • 5.2.f. Nagrody w ramach promocji SPG nie mogą być wymieniane na gotówkę, nagrody lub kredyt i są zazwyczaj niezbywalne.

 

6. ZYSKIWANIE SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA NOCY.

 

6.1 Nocleg spełniający kryteria. „Spełniający kryteria nocleg” jest kredytem udzielonym zgodnie z regulaminem programu SPG, liczącym się do zdobycia odpowiednich progów „spełniających kryteria noclegów” dla statusu Elite Preferred Guest (zgodnie z punktem 8.2 i 8.3), statusu SPG Lifetime Gold (zgodnie z punktem 8.4.a.) lub statusu SPG Lifetime Platinum (zgodnie z punktem 8.5.a.).

6.2 Indywidualne zdobywanie spełniających kryteria noclegów Członek SPG uzyska jeden spełniający kryteria nocleg do osiągnięcia statusu członkostwa Elite Preferred Guest, statusów SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum za każdą noc podczas pobytu w biorącym udział w programie SPG hotelu, za który zapłaci cenę spełniającą kryteria lub, po 1 października 2011, zrealizuje nagrodę SPG lub nagrodę w ramach promocji SPG.

6.3 Zdobywanie spełniających kryteria noclegów dla spełniających kryteria wydarzeń Członek SPG uzyska jeden spełniający kryteria nocleg do osiągnięcia statusu członkostwa Elite Preferred Guest, statusów SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum za każdych 20 noclegów w pokojach opłaconych dla spełniającego kryteria wydarzenia w ramach umowy dotyczącej spełniającego kryteria wydarzenia. Maksymalna liczba spełniających kryteria noclegów dla spełniającego kryteria wydarzenia wynosi 20. Np. w przypadku opłacenia dla 15 pokojów po 3 noclegi w ramach spełniającego kryteria wydarzenia, spełniających kryteria opłaconych noclegów będzie 45, a spełniający kryteria członek SPG zdobędzie 2,25 spełniającego kryteria noclegu. Częściowe spełniające kryteria noclegi będą utrzymywane przez Starwood, a konto członka SPG zostanie skredytowane dopiero po zdobyciu przez członka pełnego spełniającego kryteria noclegu. Niepełne spełniające kryteria noclegi nie będą w żadnych okolicznościach zaokrąglane do następnego pełnego spełniającego kryteria noclegu.  

 

7. INNE KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W SPG

 

7.1 Numer do działu obsługi członków. Członek SPG uzyska dostęp do numerów telefonów działu obsługi członków, za pośrednictwem którego może dokonać rezerwacji, zostać obsłużonym i złożyć zapytania dotyczące nagród SPG na stronie obsługi klienta Starwood na poziomie Preferred Guest.

7.2 Rabat 35%. Członek SPG spełnia kryteria do otrzymania 35% zniżki na opublikowaną cenę detaliczną (RACK) pokoju danego rodzaju w hotelu uczestniczącym w programie SPG, w zależności od dostępności planu cenowego z 35% zniżką (SPG35) w momencie rezerwacji. Wymagane są rezerwacje z wyprzedzeniem.

7.3 Bezpłatny dostęp do Internetu. Począwszy od 2 lutego 2015 r. Członek SPG, który zarezerwuje pobyt przez stronę internetową Starwood lub aplikację SPG, otrzyma: (i) bezpłatny standardowy dostęp do Internetu w pokoju podczas pobytu, jeśli gość nie posiadał statusu Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest przez co najmniej 24 godziny przed pobytem; lub (ii) bezpłatny dostęp do Internetu typu premium w pokoju podczas pobytu, jeżeli gość nie posiadał statusu Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest przez co najmniej 24 godziny przed pobytu („Korzyść w postaci dostępu do Internetu”).

 • 7.3.a „Strona internetowa Starwood” jest obsługiwana przez lub w imieniu Starwood lub hotelu uczestniczącego w programie SPG, którymi są obecnie starwoodhotels.com, spg.com, stregis.com, theluxurycollection.com, whotels.com, lemeriedien.com, fourpoints.com, aloft.com, element.com, sheraton.com i westin.com. „Aplikacja SPG” to przeznaczona do pobrania aplikacja obsługiwana przez lub w imieniu Starwood w połączeniu z programem SPG, w tym, bez ograniczeń, aplikacja w wersji na urządzenia iPhone i urządzenia z systemem Android.
 • 7.3.b Członek SPG otrzyma korzyść w postaci dostępu do Internetu tylko, jeśli rezerwacja jego pobytu obejmuje numer jego konta Członka SPG na co najmniej 24 godziny przed zameldowaniem się w ramach pobytu.
 • 7.3.c Korzyść w postaci dostępu do Internetu jest ograniczona do jednego pokoju na spełniający kryteria pobyt Członka SPG bez względu na to, ile pokoi zostało zarezerwowanych, a ponadto Członek SPG musi pozostać w pokoju oraz uiścić opłatę.
 • 7.3.d Dodatkowe korzyści nie będą zapewnione w hotelach uczestniczących w programie SPG, które oferują bezpłatny dostęp do Internetu w pokoju wszystkim gościom.
 • 7.3.e Hotele uczestniczące w programie SPG, które naliczają obowiązkowe opłaty kurortowe, zapewnią korzyść zamienną, według uznania każdego hotelu uczestniczącego w programie.
 • 7.3.f Pracownicy Starwood i hoteli uczestniczących w programie SPG nie spełniają kryteriów otrzymania korzyści w postaci dostępu do Internetu.

 

 

8. ZDOBYWANIE STATUSU CZŁONKOSTWA ELITARNEGO

 

8.1 Okres kwalifikacyjny. Okres kwalifikacyjny członka SPG, pozwalający zdobyć status członkostwa Elite Preferred Guest i stać się członkiem Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest biegnie od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku („Okres kwalifikacyjny”). Gdy członek SPG osiągnie status Elite Preferred Guest, w okresie kwalifikacyjnym zaczną być oferowane odpowiednie korzyści, które będą nadal dostępne przez następny rok kalendarzowy. Jeżeli na przykład członek SPG spełni minimalne wymagania dla poziomu Gold w okresie kwalifikacyjnym w 2014 r., taki członek SPG zyska status Gold Preferred Guest do końca 2014 roku, na cały 2015 rok oraz styczeń i luty roku 2016.

8.2 Zdobywanie statusu Gold Preferred Guest. Aby uzyskać status „Gold Preferred Guest”, członek SPG musi mieć minimum 10 spełniających kryteria pobytów lub 25 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym w hotelach uczestniczących w programie SPG („Minimalne wymagania na poziomie Gold”). Minimalne wymagania na poziomie Gold muszą być spełnione w kolejnym okresie kwalifikacyjnym, aby pozostać przy statusie Gold Preferred Guest przez rok kalendarzowy po każdym kolejnym okresie kwalifikacyjnym; w przeciwnym razie członek SPG zostanie przeniesiony na niższy poziom Preferred Guest 1 marca następnego roku kalendarzowego po każdym kolejnym okresie kwalifikacyjnym. Jeżeli członek SPG zdobędzie ponad 10 spełniających kryteria pobytów lub 25 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym, nie uzyska więcej niż jeden rok statusu spełniającego kryteria Gold.  

8.3 Zdobywanie statusu Platinum Preferred Guest. Aby uzyskać status „Platinum Preferred Guest”, członek SPG musi mieć minimum 25 spełniających kryteria pobytów lub 50 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym w hotelach uczestniczących w programie SPG („Minimalne wymagania na poziomie Platinum”). Minimalne wymagania na poziomie Platinum muszą być spełnione w kolejnym okresie kwalifikacyjnym, aby pozostać przy statusie Platinum Preferred Guest przez rok kalendarzowy po każdym kolejnym okresie kwalifikacyjnym; w przeciwnym razie członek SPG zostanie przeniesiony na niższy poziom Gold Preferred Guest 1 marca następnego roku kalendarzowego po każdym kolejnym okresie kwalifikacyjnym. Jeżeli członek SPG zdobędzie ponad 25 spełniających kryteria pobytów lub 50 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym, nie uzyska więcej niż jeden rok statusu spełniającego kryteria Platinum.

8.4 Zdobywanie statusu SPG Lifetime Gold.

 • 8.4.a. W celu uzyskania statusu „SPG Lifetime Gold” członek SPG musi mieć: (i) co najmniej 5 lat statusu spełniającego kryteria; i (ii) 250 spełniających kryteria noclegów podczas udziału członka SPG w programie SPG. „Rok statusu spełniającego kryteria” to rok kalendarzowy, podczas którego członek SPG uzyskał status członkostwa Elite Preferred Guest (Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest) poprzez: (A) spełnienie minimalnych wymagań na poziomie Gold lub Platinum w okresie kwalifikacyjnym takiego roku kalendarzowego; lub (B) bycie właścicielem SVO, zgodnie z opisem w punkcie 11.1. Jako rok statusu spełniającego kryteria będzie liczył się tylko rok kalendarzowy, w którym członek SPG uzyska status członkostwa Elite Preferred Guest, niezależnie od czasu, przez jaki członek SPG będzie osiągał korzyści ze statusu członkostwa Elite Preferred Guest. Gdy na przykład członek SPG spełni minimalne wymagania na poziomie Gold w okresie kwalifikacyjnym w 2014 r., zdobywając 45 spełniających kryteria noclegów, zyska status Gold Preferred Guest do końca 2014 roku i na cały 2015 rok. Rok 2014 będzie liczony jako rok statusu spełniającego kryteria w przeciwieństwie do roku 2015, chyba że członek SPG spełni minimalne wymagania na poziomie Gold w okresie kwalifikacyjnym w 2015 r.
 • 8.4.b. Starwood według własnego uznania zdecyduje, czy członek SPG spełnił wymagania, aby osiągnąć status SPG Lifetime Gold. Gdy członek SPG osiągnie status SPG Lifetime Gold, członek SPG nie musi spełniać minimalnych wymagań na poziomie Gold w późniejszych okresach kwalifikacyjnych, aby zachować status Gold Preferred Guest, chyba że konto Gold Preferred Guest zostanie anulowane.
 • 8.4.c. Status SPG Lifetime Gold zapewnia członkowi SPG tylko status Gold Preferred Guest; nie chroni przed przepadkiem punktów Starpoints, jeśli członek SPG o statusie Lifetime Gold jest nieaktywny zgodnie z opisem w punkcie 4.2, i nie uniemożliwia Starwood zawieszenia statusu SPG Lifetime Gold, anulowania konta członka SPG lub podejmowania innych działań zgodnie z opisem w punkcie 12.2.b. Członkowie SPG Lifetime Gold uzyskają korzyści oferowane gościom Gold Preferred Guest, które mogą ulec zmianie od czasu do czasu, jak opisano w punkcie 9.2.

8.5 Zdobywanie statusu SPG Lifetime Platinum.

 • 8.5.a. W celu uzyskania „statusu SPG Lifetime Platinum” członek SPG musi mieć: (i) co najmniej 10 lat statusu Platinum spełniającego kryteria; i (ii) 500 spełniających kryteria noclegów podczas udziału członka SPG w programie SPG. „Spełniający kryteria rok statusu Platinum” to rok kalendarzowy, podczas którego członek SPG uzyskał status Platinum Preferred Guest poprzez spełnienie minimalnych wymagań dla poziomu Platinum w okresie kwalifikacyjnym w poprzednim roku. Jako rok statusu spełniającego kryteria będzie liczył się tylko rok kalendarzowy, w którym członek SPG uzyska status Platinum Preferred Guest, spełniając minimalne wymagania na poziomie Platinum, niezależnie od czasu, przez jaki członek SPG będzie osiągał korzyści ze statusu Platinum Preferred Guest. Gdy na przykład członek SPG spełni minimalne wymagania na poziomie Platinum w okresie kwalifikacyjnym w 2014 r., zdobywając 102 spełniających kryteria noclegów, zyska status Platinum Preferred Guest do końca 2014 roku i na cały 2015 rok. Rok 2014 będzie liczony jako rok statusu spełniającego kryteria w przeciwieństwie do roku 2015, chyba że członek SPG spełni minimalne wymagania na poziomie Platinum w okresie kwalifikacyjnym w 2015 r.
 • 8.5.b. Starwood według własnego uznania zdecyduje, czy członek SPG spełnił wymagania, aby osiągnąć status SPG Lifetime Platinum. Gdy członek SPG osiągnie status SPG Lifetime Platinum, członek SPG nie musi spełniać minimalnych wymagań na poziomie Platinum w późniejszych okresach kwalifikacyjnych, aby zachować status Platinum Preferred Guest, chyba że konto Platinum Preferred Guest zostanie anulowane.
 • 8.5.c. Członkowie SPG, którzy mają status SPG Lifetime Platinum, otrzymają wszystkie korzyści wynikające ze statusu Platinum Preferred Guest opisane w punkcie 9.3, ale otrzymają wyłącznie dodatkowe korzyści opisane w punkcie 9.4, jeśli spełnią określone wymogi dotyczące noclegów spełniających kryteria w odpowiednim okresie kwalifikacyjnym, opisane w punkcie 9.4.
 • 8.5.d. Członkostwo SPG Lifetime Platinum zapewnia członkowi SPG tylko status Platinum Preferred Guest; nie chroni przed przepadkiem punktów Starpoints, jeśli członek SPG Lifetime Platinum jest nieaktywny zgodnie z opisem w punkcie 4.2, i nie uniemożliwia Starwood zawieszenia statusu SPG Lifetime Platinum, anulowania konta członka SPG lub podejmowania innych działań zgodnie z opisem w punkcie 12.2.b. Członkowie SPG Lifetime Platinum otrzymają korzyści oferowane gościom o statusie Platinum Preferred Guest, które mogą ulec zmianie od czasu do czasu, jak opisano w punkcie 9.3.

 

9. BENEFITS OF ELITE STATUS

 

9.1 Informacje ogólne. Członek SPG będzie podczas pobytu otrzymywał tylko korzyści wynikające ze statusu Elite Preferred Guest (z wyjątkiem odpowiednich korzyści zdobytych w związku z punktem 2.1.b i 10). Wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści wynikające ze statusu członkostwa Elite Preferred Guest mogą być zmieniane lub zastępowane w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Ponadto wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści są zależne od dostępności i podlegają warunkom każdego hotelu uczestniczącego w programie SPG. Nie wszystkie usługi, udogodnienia i korzyści są oferowane we wszystkich hotelach uczestniczących w programie SPG. Starwood może poprawić korzyści przedstawione jako dostępne lub rozliczone w ramach kredytów członka SPG w dowolnym momencie.  

9.2 Korzyści związane ze statusem Gold Preferred Guest. Goście o statusie Gold Preferred Guest będą spełniali kryteria do otrzymywania korzyści wymienionych na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Korzyści z członkostwa”, w punkcie „Gold Preferred”.

9.3 Korzyści związane ze statusem Platinum Preferred Guest. Oprócz wszystkich korzyści oferowanych gościom o statusie Gold Preferred Guest, goście o statusie Platinum Preferred Guest będą spełniali kryteria do otrzymywania korzyści wymienionych na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Korzyści z członkostwa”, w punkcie „Platinum Preferred”.

9.4 Dodatkowe potencjalne korzyści członka Platinum Preferred Guest.

 • 9.4.a. Wybór dodatkowej korzyści (50 spełniających kryteria noclegów). Członek na poziomie Platinum Preferred Guest, który posiada 50 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym, jest uprawniony do otrzymania jednej dodatkowej korzyści z listy dostępnych korzyści zawartej na stronie www.spg.com/50nightsbenefit („korzyść Platinum za 50 noclegów spełniających kryteria”).  Lista dostępnych korzyści Platinum, przysługujących za 50 spełniających kryteria noclegów, zamieszczona na stronie www.spg.com/50nightsbenefit, może ulec zmianie w dowolnym momencie. Gdy członek na poziomie Platinum Preferred Guest zacznie spełniać kryteria otrzymania korzyści Platinum przysługujących za 50 spełniających kryteria noclegów, musi wybrać tę korzyść, odwiedzając stronę www.spg.com/50nightsbenefit i wybierając wspomnianą korzyść. Wyboru należy dokonać za pośrednictwem strony www.spg.com/50nightsbenefit, nie zaś przez Centrum Kontaktu z Klientem. Wszystkie wybory korzyści Platinum przysługującej za 50 spełniających kryteria noclegów są ostateczne i nie mogą być zmienione po ich dokonaniu. W przypadku, gdy spełniający kryteria członek na poziomie Platinum Preferred Guest nie wybierze tej korzyści przed 14 stycznia roku następującego po okresie kwalifikacji, członek ten otrzyma 10 nagród „w postaci noclegu w apartamencie”, które będzie mógł zrealizować na zmiany standardu pokoi na wyższy, dokonywane z wyprzedzeniem i podlegające potwierdzeniu, wybierając pokoje typu premium lub apartamenty standardowe rozliczane za poszczególne pokoje i noclegi, zależne od dostępności i stosowanego regulaminu, który jest zamieszczony na stronie www.spg.com/50nightsbenefit
 • 9.4.b. Punkty Starpoints (75 spełniających kryteria noclegów). Gość Platinum Preferred Guest, który ma 75 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym, otrzyma:
  • i. dwa dodatkowe punkty Starpoints (oprócz dwóch podstawowych punktów Starpoints) za spełniające kryteria opłaty w hotelach uczestniczących w programie SPG za każdego dolara USA lub jego równowartość w innej walucie, poniesionego i zapłaconego przez gościa Platinum Preferred Guest, do końca danego okresu kwalifikacyjnego i przez następny rok kalendarzowy;
  • ii. jeden podstawowy punkt Starpoint i jeden dodatkowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku ze spełniającym kryteria wydarzeniem; w trakcie jednego spełniającego kryteria wydarzenia można zdobyć maksymalnie 40 000 punktów Starpoints; oraz
  • iii. jeden podstawowy punkt Starpoint i jeden dodatkowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją pracownika branży turystycznej SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat).
 • 9.4.c. Your24 (75 spełniających kryteria noclegów). Gość Platinum Preferred Guest, który ma 75 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym, spełnia kryteria pozwalające korzystać z usługi Your24 w tym okresie kwalifikacyjnym i w kolejnym roku kalendarzowym. „Your24” to korzyść, która pozwala spełniającemu kryteria członkowi SPG żądać możliwości zameldowania o określonym czasie w ramach nadchodzącego pobytu. Jeśli żądany czas zameldowania zostanie potwierdzony, czas wymeldowania zostanie ustawiony na tę samą porę w dniu wyjazdu.
  • i. Korzyści Your24 można zażądać, gdy spełniający kryteria członek Platinum Preferred Guest wybiera konkretną godzinę zameldowania i wymeldowania dla pobytu, rezerwując go na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com). Korzyści Your24 może również zarządać spełniający kryteria członek Platinum Preferred Member za nadchodzący pobyt w dowolnym momencie przed 15:00 (czasu lokalnego hotelu), dwa dni przed przyjazdem na taki pobyt, modyfikując wymaganą godzinę zameldowania i wymeldowania dla tego pobytu na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) lub kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientem. Jeśli wniosek o korzyści Your24 jest zatwierdzony, wiadomość e-mail zostanie wysłana, potwierdzając godzinę zameldowania i wymeldowania.  
  • ii. Korzyści Your24 zależą od dostępności i mogą być zgłaszane tylko w połączeniu z pobytem.
  • iii. Korzyści Your24 są ograniczone do jednego pokoju, jednego członka SPG spełniającego kryteria, jednego pobytu bez względu na to, ile pokoi zostało zarezerwowanych.
  • iv. Jeśli godzina zameldowania, zatwierdzona dla członka Platinum Preferred Guest, przypada między 9:00 a 16:00 (czasu miejscowego hotelu) członek ten może poprosić o korzyść członka Platinum Preferred Guest w postaci późnego wymeldowania. Więcej informacji na temat tej korzyści znajduje się na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com) w części „Korzyści członkostwa”, w punkcie „Platinum Preferred”.
  • v. Jeśli określony rodzaj pokoju zarezerwowany przez spełniającego kryteria członka SPG nie jest dostępny w chwili zameldowania, hotel uczestniczący w programie SPG będzie honorował potwierdzone żądanie dotyczące korzyści Your24, udostępniając tymczasowo inny pokój, a następnie przenosząc gości do zarezerwowanego rodzaju pokoju, gdy tylko stanie się on dostępny.
  • vi. Korzyści Your24 nie są dostępne w obiektach Starwood Vacation Ownership.
 • 9.4.d. Ambassador. Gość o statusie Platinum Preferred Guest, który ma 100 spełniających kryteria noclegów w okresie kwalifikacyjnym, spełnia kryteria do korzystania z usługi Ambassador w tym okresie kwalifikacyjnym i w kolejnym roku kalendarzowym. Usługa SPG Ambassador to korzyść programu SPG, który pozwala spełniającemu kryteria członkowi SPG uzyskać pewne dodatkowe korzyści w sposób dokładnie opisany na stronie internetowej programu Ambassador.

9.5 Spełnianie kryteriów do otrzymania korzyści wynikających ze statusów Gold i Platinum Preferred Guest. Gość Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest musi zapłacić spełniającą kryteria cenę lub zrealizować nagrodę SPG bądź nagrodę w ramach promocji SPG podczas całego pobytu w hotelu uczestniczącym w programie SPG, aby otrzymać status członkostwa elitarnego Elite Preferred Guest podczas pobytu. Korzyści Elite Preferred Guest są dostępne tylko w powiązaniu z jednym pokojem zajmowanym przez gościa o statusie Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest.

 

10. OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZDOBYWANIA DODATKOWYCH KORZYŚCI

 

10.1 Pracownicy branży turystycznej SPG Pro.

 • 10.1.a. Kwalifikacja jako pracownik branży turystycznej SPG Pro.Pracownik branży turystycznej SPG Pro” to członek SPG spełniający kryteria ustalone i stosowane przez Starwood według własnego wyłącznego uznania, bez ograniczeń, według których członek SPG (1) ma ważny numer akredytacji (IATA, ARC, CLIA, TRU, TIDS); (2) jest członkiem programu SPG w dobrej kondycji; oraz (3) co roku potwierdza zdolność do zdobywania punktów Starpoints za rezerwacje dokonane w imieniu innych osób zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami dotyczącymi nagród i czynników motywacyjnych.
 • 10.1.b. Zdobywanie punktów Starpoints za rezerwacje dokonane przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG Pro. Jeśli pracownik branży turystycznej SPG Pro dokona rezerwacji pracownika branży turystycznej SPG Pro w hotelu uczestniczącym w programie SPG zdobędzie:
  • i. jeden podstawowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją pracownika branży turystycznej SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat), jeżeli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto pracownika branży turystycznej SPG Pro nie ma on statusu Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest;
  • ii. jeden podstawowy punkt Starpoint za każde dwa dolary USD (jeden podstawowy punkt Starpoint i pół dodatkowego punktu Starpoint za każde trzy dolary USD) lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją pracownika branży turystycznej SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat), jeżeli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto pracownika branży turystycznej SPG ma on status Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest (i w okresie kwalifikacyjnym nie zdobył minimum 75 spełniających kryteria noclegów); lub
  • iii. jeden podstawowy punkt Starpoint i jeden dodatkowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją pracownika branży turystycznej SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat), jeżeli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto pracownika branży turystycznej SPG Pro ma on status Platinum Preferred Guest (i w okresie kwalifikacyjnym zdobył minimum 75 spełniających kryteria noclegów).

  Pracownik branży turystycznej SPG Pro może zdobywać punkty Starpoints wyłącznie za rezerwacje pracownika branży turystycznej SPG Pro zgodnie z jednym z punktów 10.1.b.i., 10.1.b.ii. lub 10.1.b.iii.

  • A. „Rezerwacja pracownika branży turystycznej SPG Pro” to rezerwacja pracownika branży turystycznej SPG Pro na maksymalnie 15 pokoi gościnnych z tą samą datą przybycia w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG, po publicznie dostępnej, podlegającej prowizji cenie pokoi, w odniesieniu do której pracownik branży turystycznej poda kod „SPGTA” i swój numer konta członka SPG (np. SPGTA123456789) odpowiednio w polu specjalnych instrukcji (w przypadku rezerwacji przez globalny system dystrybucji) lub polu SPG Pro w przypadku rezerwacji dokonywanych przez kanał dla pracowników branży turystycznej SPG Pro, chyba że:  
   • (1) pokój został zarezerwowany po lokalnie wynegocjowanej stawce lub stawce w ramach wynegocjowanego przez firmę planu stawek;
   • (2) pokój gościnny został zarezerwowany za pośrednictwem touroperatora, kanału podróży online lub innego, zewnętrznego kanału, w tym, bez ograniczeń, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com i elong.com.
   • (3) pokój gościnny został zarezerwowany za cenę grupową w ramach imprezy, konferencji lub zorganizowanej wycieczki;
   • (4) pokój gościnny został zarezerwowany za cenę oferowaną przez touroperatora, cenę hurtową lub dla załogi, w tym, bez ograniczeń, STARNet i STARPRO;
   • (5) pokój gościnny został zarezerwowany po cenie dla firm, pracowników lub przyjaciół i rodziny bądź po cenie biznesowej Starwood;
   • (6) pokój gościnny został udostępniony bezpłatnie; lub
   • (7) dla pokoju gościnnego zrealizowano voucher lub nagrodę zewnętrzną (np. nagrodę Aeroplan w postaci pokoju, nagrodę Air Miles w postaci pokoju).
  • B. „Kanał dla profesjonalnych pracowników branży turystycznej SPG Pro” jest (i) kanałem posiadanym lub obsługiwanym w imieniu Starwood lub hotelu uczestniczącego w programie SPG, w którym pokój można zarezerwować bezpośrednio w Starwood lub w hotelu uczestniczącym w programie SPG, kontaktując się telefonicznie z Centrum Kontaktu z Klientem i przez witrynę Starwood albo (ii) globalnym systemem dystrybucji.  
 • 10.1.c. Dodatkowe korzyści dla profesjonalnych pracowników branży turystycznej SPG Pro. Pracownicy branży turystycznej SPG Pro są uprawnieni do uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach i promocjach w ramach programu SPG Pro, zgodnie z opisem na stronie programu SPG (www.spg.com) w części „Informacje o programie Starwood Preferred Guest”.
 • 10.1.d. Dodatkowe warunki dotyczące zdobywania punktów Starpoints za rezerwacje dokonane przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG Pro.
  • i. i. Pracownik branży turystycznej SPG Pro nie będzie mógł zdobywać punktów Starpoints zgodnie z punktem 10.1.b. dla pokojów zajmowanych przez siebie, pod warunkiem, że będzie uprawniony do zdobywania punktów Starpoints zgodnie z punktem 2.1.a., jeśli będzie zajmował pokój w taki sposób, że zostaną spełnione wymogi punktu 2.1.a.
  • ii. Jeśli rezerwacja przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG Pro zostanie dokonana w imieniu pracodawcy, przełożonego lub klienta, profesjonalny pracownik branży turystycznej SPG Pro jest odpowiedzialny za powiadomienie pracodawcy, przełożonego lub klienta o wszystkich punktach Starpoints otrzymanych w związku z taką rezerwacją oraz za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad dotyczących nagród i czynników motywacyjnych.  
  • iii. Pracownik branży turystycznej SPG Pro zgadza się na zabezpieczenie i zwolnienie firmy Starwood od odpowiedzialności, kosztów oraz szkód związanych z roszczeniami stron trzecich, wynikającymi z nieujawnienia otrzymania punktów Starpoints lub innych czynników motywacyjnych.
 • 10.1.e. Zdobywanie spełniających kryteria noclegów za rezerwacje dokonane przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG Pro. Profesjonalny pracownik branży turystycznej SPG Pro uzyska jeden spełniający kryteria nocleg do osiągnięcia statusu członkostwa Elite Preferred Guest, statusów SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum za każdych 20 noclegów w pokojach opłaconych w związku z rezerwacją dokonaną przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG (dotyczy maksymalnie 15 pokojów dla rezerwacji dokonanej przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG Pro). Np. w przypadku opłacenia 7 pokojów po 3 noclegi w ramach rezerwacji dokonanej przez profesjonalnego pracownika branży turystycznej SPG Pro opłaconych noclegów będzie 21, a spełniający kryteria członek SPG zdobędzie 1,05 spełniającego kryteria noclegu. Częściowe spełniające kryteria noclegi będą utrzymywane przez Starwood, a konto członka SPG zostanie skredytowane dopiero po zdobyciu przez członka pełnego spełniającego kryteria noclegu. Niepełne spełniające kryteria noclegi nie będą w żadnych okolicznościach zaokrąglane do następnego pełnego spełniającego kryteria noclegu.  

 

10.2 Asystenci wykonawczy SPG Pro.

 • 10.2.a. Kwalifikacja jako asystent wykonawczy SPG Pro.Asystent wykonawczy SPG Pro” jest członkiem SPG, zaproszonym i zatwierdzonym przez Starwood w oparciu o kryteria kwalifikacji ustanawiane i stosowane przez Starwood według własnego wyłącznego uznania, stanowiące, bez ograniczeń, że asystent dyrektora SPG Pro (1) mieszka w dowolnym kraju innym niż Stany Zjednoczone lub Kanada, (2) jest odpowiedzialny za rezerwacje pokojów w imieniu swojej organizacji, (3) jest zatrudniony przez organizację, która została zatwierdzona przez Starwood według własnego wyłącznego uznania, (4) przyznaje, że jest uprawniony do zdobywania punktów Starpoints za rezerwacje dokonane w imieniu innych osób zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami dotyczącymi nagród i czynników motywacyjnych, (5) nie jest profesjonalnym pracownikiem branży turystycznej dokonującym rezerwacji w imieniu osób spoza swojej organizacji.
 • 10.2.b. Zdobywanie punktów Starpoints za rezerwacje dokonywane przez asystenta wykonawczego SPG Pro. W przypadku dokonania przez siebie rezerwacji asystent wykonawczy SPG Pro zdobędzie:
  • i. jeden podstawowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją dokonaną przez asystenta wykonawczego SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat), jeżeli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto asystenta wykonawczego SPG Pro nie miał on statusu Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest; lub
  • ii. jeden podstawowy punkt Starpoint za każde dwa dolary USD (jeden podstawowy punkt Starpoint i pół dodatkowego punktu Starpoint za każde trzy dolary USD) lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją asystenta wykonawczego SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat), jeżeli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto asystenta wykonawczego SPGPro miał on status Gold Preferred Guest lub Platinum Preferred Guest (i w okresie kwalifikacyjnym nie zdobył minimum 75 spełniających kryteria noclegów); lub
  • iii. jeden podstawowy punkt Starpoint i jeden dodatkowy punkt Starpoint za każde trzy dolary USD lub ich równowartość w innej walucie, poniesione i zapłacone w związku z rezerwacją asystenta wykonawczego SPG Pro (z wyłączeniem kaucji, podatków, napiwków i powiązanych opłat), jeżeli w momencie otrzymania punktów Starpoints na konto asystenta wykonawczego SPG Pro ma on status Platinum Preferred Guest (i w okresie kwalifikacyjnym zdobył minimum 75 spełniających kryteria noclegów).  

  Asystent wykonawczy SPG Pro może jedynie uzyskać punkty Starpoints za rezerwacje dokonane przez asystenta wykonawczego SPG Pro, zgodnie z jednym z punktów 10.2.b.i., 10.2.b.ii lub 10.2.b.iii.

  • A. „Rezerwacja asystenta wykonawczego SPG Pro” to rezerwacja na maksymalnie 15 pokojów z tą samą datą przybycia, w tym samym hotelu uczestniczącym w programie SPG, z wykorzystaniem kanału dla asystentów wykonawczych SPG Pro, w imieniu jednego lub większej liczby gości ze swojej organizacji, przy czym w trakcie dokonywania rezerwacji asystent wykonawczy SPG Pro oznacza ją w odpowiednim polu swoim numerem konta członka SPG, chyba że:  
   • (1) pokój gościnny został zarezerwowany za pośrednictwem touroperatora, kanału podróży online lub innego, zewnętrznego kanału, w tym, bez ograniczeń, expedia.com, hotwire.com, priceline.com, orbitz.com, booking.com, travelocity.com, ctrip.com i elong.com;
   • (2) pokój gościnny został zarezerwowany za cenę grupową w ramach imprezy, konferencji lub zorganizowanej wycieczki;
   • (3) pokój gościnny został zarezerwowany za cenę oferowaną przez touroperatora, cenę hurtową lub dla załogi, w tym, bez ograniczeń, STARNet i STARPRO;
   • (4) pokój gościnny został zarezerwowany po cenie dla firm, pracowników lub przyjaciół i rodziny bądź po cenie biznesowej Starwood;
   • (5) pokój gościnny został udostępniony bezpłatnie; lub
   • (6) dla pokoju gościnnego zrealizowano voucher lub nagrodę zewnętrzną (np. nagrodę Aeroplan w postaci pokoju, nagrodę Air Miles w postaci pokoju).
  • B. „Kanał dla asystentów wykonawczych SPG Pro” jest (i) kanałem posiadanym lub obsługiwanym w imieniu Starwood lub hotelu uczestniczącego w programie SPG, w którym pokój można zarezerwować bezpośrednio w Starwood lub w hotelu uczestniczącym w programie SPG, kontaktując się telefonicznie z Centrum Kontaktu z Klientem i przez witrynę Starwood.
 • 10.2.c. Dodatkowe warunki dotyczące zdobywania punktów Starpoints za rezerwacje dokonane przez asystenta wykonawczego SPG Pro.
  • i. Asystent wykonawczy SPG Pro nie będzie mógł zdobywać punktów Starpoints zgodnie z punktem 10.2.b. dla pokojów zajmowanych przez asystenta wykonawczego SPG Pro, pod warunkiem że asystent wykonawczy SPG Pro będzie spełniał kryteria zdobywania punktów Starpoints zgodnie z punktem 2.1.a., jeżeli asystent wykonawczy SPG Pro będzie zajmował pokój w taki sposób, że spełnione zostaną wymogi punktu 2.1.a.
  • ii. Jeśli rezerwacja przez asystenta wykonawczego SPG Pro zostanie dokonana w imieniu pracodawcy, przełożonego lub klienta, członek SPG jest odpowiedzialny za powiadomienie pracodawcy, przełożonego lub klienta o wszystkich punktach Starpoints otrzymanych w związku z taką rezerwacją dokonaną przez asystenta wykonawczego SPG Pro oraz za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, zasad dotyczących nagród i czynników motywacyjnych.
  • iii. Asystent wykonawczy SPG Pro zgadza się na zabezpieczenie i zwolnienie firmy Starwood od odpowiedzialności, kosztów oraz szkód związanych z roszczeniami stron trzecich, wynikającymi z nieujawnienia otrzymania punktów Starpoints lub innych czynników motywacyjnych.
 • 10.2.d. Zdobywanie spełniających kryteria noclegów za rezerwacje dokonywane przez asystenta wykonawczego SPG Pro. Asystent wykonawczy SPG Pro uzyska jeden spełniający kryteria nocleg do osiągnięcia statusu członkostwa Elite Preferred Guest, statusów SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum za każdych 20 noclegów w pokojach opłaconych w związku z rezerwacją dokonaną przez asystenta wykonawczego SPG Pro (dotyczy maksymalnie 15 pokojów dla rezerwacji dokonanej przez asystenta wykonawczego SPG Pro). Np. w przypadku opłacenia 7 pokojów po 3 noclegi w ramach rezerwacji dokonanej przez asystenta wykonawczego SPG Pro opłaconych noclegów będzie 21, a spełniający kryteria członek SPG zdobędzie 1,05 spełniającego kryteria noclegu. Częściowe spełniające kryteria noclegi będą utrzymywane przez Starwood, a konto członka SPG zostanie skredytowane dopiero po zdobyciu przez członka pełnego spełniającego kryteria noclegu. Niepełne spełniające kryteria noclegi nie będą w żadnych okolicznościach zaokrąglane do następnego pełnego spełniającego kryteria noclegu.  

10.3 Profesjonalni organizatorzy spotkań SPG Pro.

 • 10.3.a. Kwalifikacja jako profesjonalny organizator spotkań SPG Pro.Profesjonalny organizator spotkań SPG Pro” jest członkiem SPG spełniającym określone kryteria ustanawiane i stosowane przez Starwood według własnego wyłącznego uznania, stanowiące, bez ograniczeń, że członek SPG (a) jest profesjonalnym organizatorem spotkań, którego praca jest związana z planowaniem wydarzeń i spotkań, (b) poświęca cały czas pracy na planowanie i organizację wydarzeń i spotkań, (c) może legitymować się profesjonalną akredytacją od organizacji profesjonalnych organizatorów spotkań, oraz (d) przyznaje, że jest uprawniony do zdobywania punktów Starpoints za spełniające kryteria wydarzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami dotyczącymi nagród i czynników motywacyjnych.
 • 10.3.b. Dodatkowe korzyści dla profesjonalnych organizatorów spotkań SPG Pro. Profesjonalni organizatorzy spotkań SPG Pro są uprawnieni do uczestnictwa w dodatkowych szkoleniach i promocjach w ramach programu SPG Pro opisanego na stronie programu SPG (www.spg.com) w części „Informacje o programie Starwood Preferred Guest”.

10.4 Przepadek punktów Starpoints i kwalifikujących się noclegów. W każdej chwili i według własnego wyłącznego uznania Starwood (w tym, bez ograniczeń, w sytuacjach, gdy członek SPG nie został zakwalifikowany jako pracownik branży turystycznej SPG Pro lub asystent wykonawczy SPG Pro i dlatego nie był uprawniony do uzyskiwania określonych korzyści), Starwood może skorygować (i) liczbę punktów Starpoints lub liczbę spełniających kryteria noclegów przyznanych członkowi SPG, oraz (ii) inne korzyści, które zostaną przyznane członkowi SPG, w tym, bez ograniczeń, status członkostwa Elite Preferred Guest lub status SPG Lifetime Gold albo SPG Lifetime Platinum.

 

11. STARWOOD VACATION OWNERSHIP

 

11.1 Dodatkowe informacje dotyczące Starwood Vacation Ownership.

 • 11.1.a. Właściciele Starwood Vacation Ownership („Właściciele SVO”), którzy są członkami Starwood Vacation Network lub programu Vistana Plus (zbiorczo „Vacation Network”) są automatycznie rejestrowani jako goście o statusie Gold Preferred Guest i nie muszą spełniać każdego roku minimalnych wymagań dla poziomu Gold, aby utrzymać status Gold Preferred Guest.
 • 11.1.b. Tylko jeden właściciel SVO otrzyma status Gold Preferred Guest za każdy zakupiony udział w wakacyjnym ośrodku własnościowym bez względu na to, jak wiele osób figuruje w akcie własności.  
 • 11.1.c. Właściciel SVO utrzyma status Gold Preferred Guest pod warunkiem, że taki właściciel SVO: (i) utrzymuje członkostwo w Vacation Network; (ii) na bieżąco reguluje wszystkie opłaty członkowskie w stowarzyszeniu, opłaty związane z Vacation Network, podatki i inne płatności; oraz (iii) na bieżąco reguluje inne płatności należne Starwood Vacation Ownership, Inc. i jej podmiotom zależnym (razem „SVO”).
 • 11.1.d. Status Gold Preferred Guest i wszelkie zgromadzone punkty Starpoints na koncie członka SPG właściciela SVO nie zostaną przeniesione w chwili sprzedaży udziału w wakacyjnym ośrodku własnościowym na stronę trzecią.
 • 11.1.e. Punkty Starpoints nabyte przez właściciela SVO, który zamienia swoje udziały w wakacyjnym ośrodku własnościowym na punkty Starpoints, zgodnie z warunkami programu zamiany SVO na SPG nie mogą być realizowane w nieruchomości Starwood Vacation Ownership, chyba że wydana została stosowna zgoda.
 • 11.1.f. Punkty Starpoints wydane lub zdobyte w ramach Starwood Vacation Ownership, w tym, bez ograniczeń, wycieczki motywacyjne, premie za zakupy, punkty za zamianę na SPG, loterie i inne darmowe nagrody, wygasną sześć lat po dacie ich zaksięgowania na koncie członka SPG, niezależnie od aktywności członka SPG. Wszystkie takie punkty Starpoints albo ich część, która nie zostanie wykorzystana przed upływem sześciu lat, przepadną bez uprzedniego powiadomienia.
 • 11.1.g. Właściciel SVO może przenieść punkty Starpoints na konto członka SPG innego właściciela SVO bez względu na to, czy mieszkają oni pod tym samym adresem.
 • 11.1.h. Właściciel SVO może uczestniczyć w programie zamiany na SPG (w latach nie kolejnych) pod warunkiem, że znajduje się w dobrej kondycji (w tym, bez ograniczeń, spełnia wszystkie wymagania określone w punkcie 11.1.c) oraz spełnił wszystkie warunki programu zamiany na SPG.

11.2 Hotele uczestniczące w SVO SPG. Ze względu na charakter obiektów Starwood Vacation Ownership stosowane są specjalne warunki w przypadku ich uczestnictwa w programie SPG, jak określono poniżej:

 •  11.2.a. Członkowie SPG mogą zdobywać spełniające kryteria noclegi i pobyty, przebywając w hotelach uczestniczących w SVO SPG i regulując opłaty spełniające kryteria.
 • 11.2.b. Członkowie SPG będą zdobywać punkty Starpoints za wszystkie spełniające kryteria opłaty w hotelach uczestniczących w SVO SPG.
 • 11.2.c. Członkowie SPG nie otrzymują korzyści w postaci zmiany standardu na wyższy i późnego wymeldowania w obiektach Starwood Vacation Ownership.
 • 11.2.d. Nagrody SPG za pobyty w hotelach uczestniczących w SVO SPG można tylko rezerwować w ciągu 365 dni od przyjazdu, a ich wybór może być ograniczony.  
 • 11.2.e. Natychmiastowe nagrody nie są dostępne w każdym obiekcie Starwood Vacation Ownership.

 

12. ANULOWANIE CZŁONKOSTWA

 

12.1 Monitorowanie kont członków SPG. Starwood zastrzega sobie prawo do monitorowania kont wszystkich członków SPG w dowolnym momencie i bez uprzedzenia pod kątem zgodności z Regulaminem programu SPG. Starwood może sprawdzać saldo punktów członkowskich Starpoints, liczbę spełniających kryteria pobytów i noclegów oraz historię transakcji, w tym, bez ograniczeń, wnioski o nagrody SPG, nagrody w ramach promocji SPG i inne korzyści.

12.2 Anulowanie kont członków SPG.

 • 12.2.a. Anulowanie przez członka SPG. Członek SPG może anulować członkostwo w programie SPG w dowolnym momencie, wysyłając pisemne powiadomienie o anulowaniu do Centrum Kontaktu z Klientem. Wszystkie niezrealizowane punkty Starpoints, nagrody SPG i nagrody w ramach promocji SPG przepadną natychmiast i nie mogą być przywrócone lub przeniesione.
 • 12.2.b. Anulowanie przez Starwood. Starwood może anulować zgromadzone punkty Starpoints członka SPG, zawiesić korzyści programu SPG, zawiesić status członkostwa Elite Preferred Guest, status SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum lub anulować konto członka SPG w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym i bez pisemnego powiadomienia, z jakiegokolwiek powodu i według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli Starwood uważa, że członek SPG:
  • i. działał w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, rozporządzeniami, regulacjami;
  • ii. nie zapłacił rachunku za hotel Starwood lub hotel uczestniczący w programie SPG lub nie spełnił zobowiązania finansowego wobec Starwood Vacation Ownership;
  • iii. działał w sposób nieodpowiedni, nieuczciwy, niewłaściwy lub wrogi;
  • iv. naruszył którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu programu SPG lub Warunków korzystania z witryny; lub
  • v. niezgodnie z prawdą stwierdził, że jest profesjonalnym organizatorem spotkań SPG Pro, pracownikiem branży turystycznej SPG Pro lub asystentem wykonawczym SPG Pro lub że jest uprawniony do uzyskania korzyści oferowanych profesjonalnym organizatorom spotkań SPG Pro, pracownikom branży turystycznej SPG Pro lub asystentom wykonawczym SPG Pro zgodnie z regulaminem programu SPG; lub
  • vi. brał udział w wykroczeniach lub nieprawidłowych działaniach związanych z programem SPG w tym, bez ograniczeń, w odniesieniu do punktów Starpoints, spełniających kryteria pobytów, spełniających kryteria noclegów, korzystania z nagrody SPG, nagrody w ramach promocji SPG lub korzyści przysługujących członkowi SPG.
 • 12.2.c. Upadłość. Zgodnie z właściwym prawem, członkostwo w programie SPG wygaśnie automatycznie, gdy członek SPG złoży wniosek o upadłość lub stanie się przedmiotem postępowania upadłościowego.
 • 12.2.d. Działania prawne. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie programu SPG nie ogranicza Starwood w egzekwowaniu należnych jej praw i środków prawnych.

12.3 Efekt anulowania członkostwa w SPG.

 • 12.3.a. Program SPG, punkty Starpoints, nagrody SPG, nagrody w ramach promocji SPG i inne powiązane korzyści i usługi są wyłączną własnością Starwood i nie są własnością członków SPG. Po anulowaniu z dowolnego powodu członkostwa w programie SPG wszystkie niezrealizowane punkty Starpoints i nagrody SPG oraz nagrody w ramach promocji SPG przepadają, a członek SPG nie będzie mógł uczestniczyć w programie SPG. Punkty Starpoints, nagrody APG i nagrody w ramach promocji SPG nie mają żadnej wartości pieniężnej i Starpoints nie zrekompensuje ani nie zapłaci w gotówce za jakiekolwiek utracone lub niewykorzystane punkty Starpoints.
 • 12.3.b. Jeśli Starwood anuluje konto członka SPG z jakiegokolwiek powodu, członek SPG nie może ponownie ubiegać się o członkostwo w programie SPG, a w chwili wykrycia takiego działania każde konto otwarte w imieniu członka SPG i wszystkie zdobyte punkty Starpoints, nagrody SPG i nagrody w ramach promocji SPG zostaną w całości utracone.
 • 12.3.c. Jeśli członek SPG anuluje swoje konto lub jeśli konto członka SPG stanie się nieaktywne, członek SPG może ponownie ubiegać się o członkostwo w programie SPG w późniejszym terminie, ale punkty Starpoints, nagrody SPG lub nagrody w ramach promocji SPG, które wygasły wcześniej, nie zostaną przywrócone na konto członka SPG. Ponadto nie zostanie przywrócony status SPG Lifetime Gold ani SPG Lifetime Platinum.
 • 12.3.d. Każdy ze statusów członkostwa Elite Preferred Guest, statusy SPG Lifetime i SPG Lifetime Platinum wygasają po anulowaniu konta członka SPG.

13. INNE ZASADY

 

13.1 Modyfikacja programu SPG. Starwood może zmienić program SPG i Regulamin programu SPG w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i bez powiadomienia. Starwood może wprowadzić zmiany, które wpływają bez ograniczeń, na procesy, korzyści, udogodnienia, poziomy elitarne, zasady dotyczące zdobywania i realizowania punktów Starpoints, poziomy realizacji punktów Starpoints, zasady korzystania z nagród SPG, dostępność nagród SPG, grupę nagród SPG, typy nagród SPG, dostępność nagród w ramach promocji SPG i korzyści wynikające ze statusu członkostwa Elite Preferred Guest, statusów SPG Lifetime Gold i SPG Lifetime Platinum. Niezależnie od powyższego, Starwood wystosuje powiadomienie, jeśli zmiany programu SPG lub Regulaminu programu SPG istotnie zmniejszają liczbę punktów Starpoints, jaką członek SPG będzie zdobywać za spełniające kryteria ceny i spełniające kryteria opłaty w hotelach uczestniczących w programie SPG lub istotnie zwiększają liczbę punktów Starpoints, jakie członek SPG musi zrealizować na pokoje w hotelach uczestniczących w programie SPG.

13.2 Zakończenie programu SPG. Starwood może zakończyć program SPG za 12-miesięcznym wypowiedzeniem wysłanym do wszystkich aktywnych członków SPG. Według własnego uznania Starwood może zastąpić program SPG podobnym programem lojalnościowym w dowolnym czasie, niezwłocznie po wysłaniu powiadomienia do aktywnych członków SPG. Członek SPG nie może gromadzić punktów Starpoints lub żądać nagród SPG, nagród w ramach promocji SPG lub korzyści bądź udogodnień związanych z programem SPG po zakończeniu programu SPG. Jeśli program SPG zostanie zakończony, wszystkie niezrealizowane punkty Starpoints przepadną bez żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności, a żadne roszczenia dotyczące nagród SPG lub nagród w ramach promocji SPG nie będą honorowane po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Starwood może zakończyć program SPG w całości lub w części, w każdej jurysdykcji za krótszym niż dwunastomiesięczne wypowiedzeniem, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

13.3 Korzyści uzależnione od dostępności i modyfikacji. Wszystkie korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi związane z programem SPG są uzależnione od dostępności i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.

13.4 Kryteria uzyskiwania korzyści. Przyjmując korzyści, udogodnienia, oferty, nagrody i usługi w ramach programu SPG, w tym, bez ograniczeń, punkty Starpoints, nagrody SPG i nagrody w ramach promocji SPG, członek SPG przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za ustalenie, czy jest on uprawniony do otrzymania korzyści, udogodnień, ofert, nagród i usług w ramach programu SPG (w tym, bez ograniczeń, punktów Starpoints, nagród SPG i nagród w ramach promocji SPG) zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami dotyczącymi nagród i czynników motywacyjnych. Każdy członek SPG musi niezwłocznie powiadomić Starwood o fakcie braku uprawnień do otrzymania korzyści, udogodnienia, ofert, nagród lub usług w ramach programu SPG dowolnym momencie.  

13.5 Korekty. Członek SPG może zażądać kredytu punktów Starpoint (innych niż punkty Starpoints zdobyte zgodnie z punktem 2.1.b.), spełniających kryteria noclegów (innych niż spełniające kryteria noce zgodne z punktem 6.3) lub kwalifikujących się pobytów, które nie są odzwierciedlone na koncie członka SPG poprzez stronę internetową programu (www.spg.com) w części "Zgłoś brakujący pobyt (Uzyskaj kredyt)" lub kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientem. Członek SPG może zażądać kredytu punktów Starpoint za spełniające kryteria opłaty, które nie są odzwierciedlone na koncie członka SPG poprzez stronę internetową programu SPG (www.spg.com) w części "Zgłoś brakujący pobyt (dostań kredyt)" lub kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientem. Aby otrzymać kredyt, taki wniosek należy złożyć w ciągu 1 roku od spełniającego kryteria pobytu, wydarzenia lub transakcji.

13.6 Nowi członkowie SPG. Nowy członek SPG będzie spełniał kryteria do otrzymania punktów Starpoints za spełniające kryteria opłaty, pobyty i noclegi opłacone przez członka SPG w ciągu 30 dni przed rejestracją („okres przedrejestracyjny”), jeśli taki kredyt zostanie zgłoszony w ciągu 60 dni od transakcji związanej ze spełniającymi kryteria opłatami lub pobytem. Nowy członek SPG nie otrzyma żadnych punktów Starpoints, spełniających kryteria pobytów ani spełniających kryteria noclegów za pobyty, które miały miejsce przed okresem przedrejestracyjnym, nawet jeśli był członkiem innych niż SPG programów lojalnościowych oferowanych przez Starwood. Wyjątek stanowią jedynie pobyty opłacone w okresie przedrejestracyjnym.  

13.7 Spełniające kryteria pobyty przekraczające 90 dni. Członek SPG nie będzie otrzymywać punktów Starpoints za spełniające kryteria opłaty, noclegi lub pobyty z tytułu jakiejkolwiek części jednego spełniającego kryteria pobytu, który przekracza 90 dni. Członek SPG nie może zdobywać punktów Starpoints, zgodnie z punktem 2.1.a. lub za spełniające kryteria pobyty w hotelach uczestniczących w programie SPG, w których członek SPG nie był zarejestrowanym gościem, jeśli członek nie zrealizował pobytu w hotelu uczestniczącym w programie SPG lub nie opłacił folio przy wymeldowaniu.

13.8 Powiadomienie o spełnieniu kryteriów. Członek SPG musi niezwłocznie powiadomić Starwood w przypadku gdy (i) nie spełnia kryteriów z jakiegokolwiek powodu, w tym, bez ograniczeń, stosownie do obowiązujących przepisów, zasad dotyczących nagród i czynników motywacyjnych do zdobywania punktów Starpoints, spełniających kryteria noclegów lub pobytów (ii) dla konta członkowskiego SPG przyznano kredyt w postaci punktów Starpoints, spełniających kryteria noclegów lub spełniających kryteria pobytów bądź innych korzyści, które członek SPG może zdobyć w ramach programu SPG, których nie zdobył lub w odniesieniu do których nie spełnia kryteriów uzyskania.

13.9 Korekta korzyści. W dowolnym momencie i według uznania (w tym, bez ograniczeń, gdy członek SPG nie był uprawniony do zdobycia określonych korzyści zgodnie z regulaminem programu SPG), Starwood może skorygować (i) liczbę punktów Starpoints lub liczbę spełniających kryteria noclegów bądź takich pobytów, przedstawionych jako przyznane dla konta członka SPG oraz (ii) jakiekolwiek inne korzyści, które zostaną przyznane na konto członka SPG, w tym, bez ograniczeń, wszystkie statusy członkostwa Elite Preferred Guest, SPG Lifetime Gold lub SPG Lifetime Platinum.

13.10 Wyjście z grona hoteli uczestniczących w programie SPG. Jeśli hotel uczestniczący w programie SPG wychodzi z programu SPG z jakiegokolwiek powodu, członek SPG nie będzie zdobywał punktów Starpoints, spełniających kryteria noclegów lub spełniających kryteria pobytów (w tym, bez ograniczeń, punktów Starpoints lub spełniających kryteria noclegów zgodnych z punktem 2) za pobyty w takim uczestniczącym w programie SPG hotelu, a nagrody w ramach promocji SPG, promocje i oferty specjalne przestaną obowiązywać po dniu, w którym hotel uczestniczący w programie SPG odszedł z programu SPG, nawet jeśli rezerwacja pobytu w hotelu uczestniczącym wcześniej w programie SPG została dokonana przed tą datą.

13.11 Zakaz sprzedaży i przenoszenia. Punktów Starpoints, nagród SPG, nagród w ramach promocji SPG i innych korzyści członka SPG nie można sprzedawać, wymieniać lub przenosić (inaczej aniżeli za pośrednictwem Starwood lub jej agentów). Wszelkie próby przeniesienia, sprzedaży lub wymiany będą nieważne. Starwood i jej partnerzy mogą odmówić honorowania lub uznania punktów Starpoints, nagród SPG, nagród w ramach promocji SPG lub korzyści członka SPG, które zdaniem Starwood mogły zostać przeniesione, sprzedane lub wymienione.

13.12 Komunikacja związana z członkostwem.

 • 13.12.a. Wszystkie komunikaty w ramach programu SPG będą wysyłane na adres pocztowy lub adres e-mail członka SPG, który jest obecnie podany na koncie członka SPG. Komunikaty dostarczone na adres z profilu będą uważane za otrzymane w pierwszym dniu roboczym po ich wysłaniu, jeśli zostały wysłane na adres e-mail członka SPG, lub po pięciu dniach roboczych po wysłaniu, jeśli zostały wysłane na podany adres pocztowy. Członkowie SPG muszą dbać o aktualność adresu e-mail i pocztowego.
 • 13.12.b. Członkowie SPG będą otrzymywać regularne zestawienia dotyczące salda punktów Starpoints w wiadomościach e-mail pod warunkiem, że na koncie SPG została zarejestrowana transakcja od momentu wysłania ostatniego salda punktów, a członek SPG udzielił Starwood odpowiedniej zgody na kontaktowanie się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 13.12.c. Starwood może również od czasu do czasu przesyłać członkom SPG materiały promocyjne, oferty i inne informacje, które mogą, bez ograniczeń, zawierać wiadomości od stron trzecich. Wiadomości od stron trzecich opierają się na informacjach dostarczonych Starwood przez członka SPG i wszelkich dodatkowych danych, jakie może posiadać Starwood. Członkowie SPG mogą zmienić dane osobowe i preferencje dotyczące komunikacji w dowolnym momencie, kontaktując się z Centrum Kontaktu z Klientem lub za pośrednictwem strony internetowej programu SPG (www.spg.com); Starwood może jednak wymagać od członka SPG wysyłania dokumentacji pomocniczej przed zezwoleniem na wprowadzenie pewnych zmian (np. zmiany imienia i nazwiska).
 • 13.12.d. W dowolnym czasie, gdy członek SPG kontaktuje się z Centrum Kontaktu z Klientem, Starwood może zadać członkowi SPG pewne pytania zabezpieczające w celu zweryfikowania tożsamości członka SPG. Centrum Kontaktu z Klientem może monitorować lub nagrywać rozmowy telefoniczne, aby poprawić jakość obsługi.
 • 13.12.e. Członkowie SPG mogą sprawdzać saldo punktów Starpoints i historię transakcji oraz aktualizować dane osobowe i preferencje na stronie internetowej programu SPG (www.spg.com). Numer członka SPG lub jego nazwa użytkownika i hasło są wymagane do uzyskania dostępu do strony.

13.13 Podatki. Punkty Starpoints, nagrody SPG, nagrody w ramach promocji SPG i inne korzyści członka SPG mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego lub innych podatków. Członek SPG jest odpowiedzialny za opłacenie wszystkich podatków i dokonywanie wszystkich stosowanych ujawnień osobom trzecim, w tym, bez ograniczeń, stronie, która zapłaciła za transakcję, za którą członek SPG zdobywa punkty Starpoints. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za odpowiedzialność podatkową, obowiązki lub inne opłaty związane z wydawaniem punktów Starpoints, nagród SPG, nagród w ramach promocji SPG i innych korzyści przysługujących członkom SPG.

13.14 Brak wyraźnych i dorozumianych gwarancji oraz oświadczeń. Starwood nie wydaje żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do typu, jakości lub przydatności towarów lub usług udostępnianych/świadczonych w ramach programu SPG przez hotele uczestniczące w programie SPG.

13.15 Obsługa programu SPG. Preferred Guest, Inc. sprzedaje punkty Starpoints hotelom i partnerom uczestniczącym w programie SPG, zamienia punkty Starpoints na gotówkę (w tym, bez ograniczeń, punkty Starpoints otrzymane od hoteli uczestniczących w programie SPG), bilety lotnicze i towar oraz administruje programem SPG. Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc promuje program SPG, w tym, bez ograniczeń, przez tworzenie i uruchamianie kampanii marketingowych, rozwój i utrzymanie strony internetowej programu SPG (www.spg.com) oraz zarządzanie relacjami partnerskimi.

13.16 Brak odpowiedzialności za działania, błędy lub zaniechania. Starwood nie odpowiada za: (a) jakiekolwiek straty lub nieprawidłowe skierowanie bądź opóźnienia w odbiorze wniosku członka SPG, korespondencji, żądań dotyczących realizacji, nagród SPG lub korzyści przysługujących członkom SPG; (b) kradzież lub nieautoryzowaną realizację punktów Starpoints lub nagród SPG lub wykorzystanie nagrody SPG; (c) wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich (w tym, bez ograniczeń, hoteli uczestniczących w programie SPG); lub (d) błędy opublikowane w odniesieniu do programu SPG, włączając, bez ograniczeń, wszelkie błędy dotyczące cen lub błędy typograficzne, błędne opisy, błędy dotyczące hoteli uczestniczących w SPG i oddziałów związanych z programem SPG i błędy w kredytowaniu lub obciążaniu kont członkowskich SPG punktami Starpoints. Starwood zastrzega sobie prawo do poprawiania, bez uprzedzenia, wszelkich błędów.

13.17 Interpretacja Regulaminu programu SPG. Wszystkie interpretacje niniejszego Regulaminu programu SPG i regulaminu członkostwa w programie SPG będą określone przez Starwood wedle jej własnego uznania, a decyzje Starwood będą ostateczne. W przypadku jakichkolwiek niezgodności pomiędzy wersją angielską a jakąkolwiek przetłumaczoną wersją Regulaminu programu SPG wersja angielska będzie miała znaczenie nadrzędne.

13.18 Znaki towarowe. Nazwy Aloft, Element, Four Points, Le Meridien, Preferred Guest, Sheraton, SPG, Starwood, St. Regis, The Luxury Collection, W oraz Westin oraz ich logotypy są znakami towarowymi Starwood lub partnerów Starwood, a członkowie SPG nie będą nigdy i nigdzie, bezpośrednio ani pośrednio, naruszać, kwestionować, składać podań ani rościć sobie praw własności do tychże znaków towarowych.

13.19 Zrzeczenie się. Zrzeczenie się przez Starwood dochodzenia wszelkich naruszeń niniejszego Regulaminu programu SPG przez któregokolwiek członka SPG nie będzie stanowiło zrzeczenia się innych wcześniejszych lub późniejszych naruszeń niniejszego Regulaminu programu SPG. Brak skuteczności Starwood w egzekwowaniu ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu przez któregokolwiek członka SPG nie będzie uznany za zrzeczenie się praw i środków zaradczych, którymi Starwood może dysponować wobec tego lub innego członka SPG. Starwood może odstąpić od przestrzegania niniejszego Regulaminu programu SPG wedle własnego uznania i może oferować promocje, które zwiększą korzyści dla wybranych członków SPG.

13.20 Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA STARWOOD ANI HOTEL UCZESTNICZĄCY W PROGRAMIE SPG NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY POWODUJĄCE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA JAKIEGOKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOŚREDNIEGO, POŚREDNIEGO, SPECJALNEGO, RETORSYJNEGO, SANKCYJNEGO, WYNIKOWEGO LUB WTÓRNEGO JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNYCH DZIAŁAŃ, KTÓRE WYNIKAJĄ LUB SĄ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z PROGRAMEM SPG LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PROGRAMU SPG.

13.21 Wybór prawa i miejsca. Wszelkie spory wynikające lub związane z programem SPG lub niniejszym Regulaminem programu SPG będą rozpatrywane indywidualnie bez powództwa grupowego i będą regulowane przez, interpretowane oraz egzekwowane zgodnie z prawami stanu Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych, bez względu na konflikty przepisów prawnych tego stanu. Wyłączną jurysdykcję w zakresie wszelkich roszczeń lub powództw wynikających z lub odnoszących się do niniejszego Regulaminu programu SPG lub Programu SPG mogą sprawować tylko stanowe i federalne sądy znajdujące się w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych.

13.22 Podleganie pod przepisy prawa. Członkostwo w programie SPG i zdobywanie oraz realizacja punktów Starpoints podlegają wszelkim odnośnym przepisom i rozporządzeniom miejscowym. Członkostwo w programie SPG, korzyści członka SPG oraz nagrody SPG i nagrody w ramach promocji SPG są oferowane w dobrej wierze, jednak mogą nie być dostępne, jeśli są zabronione lub ograniczone przez prawa lub rozporządzenia obowiązujące w Stanach Zjednoczonych lub w jurysdykcji dla miejsca zamieszkania członka SPG. Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu programu SPG jest niezgodna z prawem lub niewykonalna, część ta zostanie uznana za usuniętą z niniejszego Regulaminu programu SPG w danej jurysdykcji, a pozostałe postanowienia pozostaną w mocy, zgodnie z punktami 13.1 i 13.2.

13.23 Całość umowy. Niniejszy Regulamin programu SPG wraz z dokumentami zawartymi lub wspomnianymi w jego treści stanowi całość umowy pomiędzy Starwood a członkami SPG, odnoszącej się do przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy (zarówno ustne, jak i pisemne) dotyczące przedmiotu umowy; nie może on zostać zmieniony lub zmodyfikowany, chyba że w formie pisemnej lub poprzez wprowadzenie zmian lub poprawek na stronie programu SPG (www.spg.com).

 

Aktualizacja: 14 stycznia 2015 r.