Sheraton Huizhou Beach Resort

  • 1 Jinhai Lu, Xunliao Bay,
  • Huidong
  • Huizhou,
  • Guangdong
  • 516367
  • China
  • Map

Sheraton Huizhou Beach Resort
Floor Plans & Capacity Charts

Room Dimensions & Seating Capacity

Room Name Key Dim. (l x w) Area Height Banq. Thtr. Conf. Rec. Class U-Shp H.Sq. Dinner Dance
First Floor
Oceania Point Grand Ballroom - 22.0m x 36.0m 800m² 8.0m 480 750 - 650 550 128 - -
Ballroom I - 22.0m x 12.0m 267m² 8.0m 150 200 - 180 150 64 - -
Ballroom II - 22.0m x 12.0m 267m² 8.0m 150 200 - 180 150 64 - -
Ballroom III - 22.0m x 12.0m 267m² 8.0m 150 200 - 180 150 64 - -
Beijing Room - 14.0m x 7.0m 98m² 3.0m 60 70 - 60 50 30 - -
Second Floor
Huidong Room I - 7.0m x 9.0m 63m² 3.0m 40 40 - 40 30 20 - -
Huidong Room II - 7.0m x 9.0m 63m² 3.0m 40 40 - 40 30 20 - -
Huizhou Room - 10.0m x 8.0m 80m² 3.0m - - - - - 20 - -
SECOND FLOOR - - - - - - - - - - - -

Floor Plan