Sheraton Grand Guangzhou Huadu Resort

  • Sheraton Huadu Resort, Sky Villa,
  • Northeast Shanqian Da Dao, Huadu District
  • Guangzhou,
  • Guangdong
  • 510700
  • China
  • Map

Sheraton Grand Guangzhou Huadu Resort
Floor Plans & Capacity Charts

Room Dimensions & Seating Capacity

Room Name Key Dim. (l x w) Area Height Banq. Thtr. Conf. Rec. Class U-Shp H.Sq. Dinner Dance
First Floor
Grand Ballroom - 17.0m x 26.0m 442m² 7.5m 240 400 - 350 250 85 - -
Board Room - 7.5m x 4.5m 34m² 3.6m - - - - - - 14 -
Function Room 1 - 8.5m x 6.7m 57m² 3.3m 40 50 - 40 20 15 20 -
Function Room 2 - 8.5m x 6.7m 57m² 3.3m 40 50 - 40 20 15 20 -
Function Room 3 - 8.5m x 6.7m 57m² 3.3m 40 50 - 40 20 15 20 -
Function Room 4 - 8.5m x 6.7m 57m² 3.3m 40 50 - 40 20 15 20 -
Ballroom A or B - 13.0m x 17.0m 221m² 7.5m 120 200 - 175 100 50 - -
Function Room 1+2+3+4 - 8.5m x 27.0m 228m² 3.3m 160 200 - 160 130 90 90 -
Function Room 1+2/3+4 - 8.5m x 13.4m 114m² 3.3m 80 100 - 80 50 50 50 -
Function Room 2+3+4 - 8.5m x 20.0m 170m² 3.3m 120 150 - 120 80 60 60 -
Function Room 5 - 7.5m x 6.0m 45m² 3.6m 30 35 - 30 20 15 - -
Funtion Room 6 - 7.5m x 6.0m 45m² 3.6m 30 35 - 30 20 15 14 -
Funtion Room 7 - 7.5m x 6.0m 45m² 3.6m 30 35 - 30 20 15 14 -
Function Room 6+7 - 7.5m x 12.0m 90m² 3.6m 60 70 - 60 40 - - -

Floor Plan