Sheraton Diqing Resort - Opening May 31, 2017

  • 58 Kang Zhu Avenue,
  • Shangri-la County
  • Diqing,
  • Yunnan
  • China
  • Map
Sheraton Diqing Resort - Heritage Bed
Sheraton Diqing Resort - Guestroom
Sheraton Diqing Resort - GUESTROOM
Sheraton Diqing Resort - Banquet
  • Previous