Sheraton Guangzhou Huadu Resort

  • Sheraton Huadu Resort, Sky Villa,
  • Northeast Shanqian Da Dao, Huadu District
  • Guangzhou,
  • Guangdong
  • 510700
  • China
  • Map

Rooms & Rates

Guests must be over age 17

Sheraton Guangzhou Huadu Resort
Video Gallery