Aloft Chengdu Shixiang Lake - Opening April 30, 2015

  • Shixiang Lake Scenic Spot,
  • Pujiang County
  • Chengdu,
  • Sichuan
  • 611600
  • China
  • Map

Aloft Chengdu Shixiang Lake
Video Gallery