Sheraton Salt Lake City Hotel

  • 150 West 500 South
  • Salt Lake City,
  • Utah
  • 84101
  • United States
  • Phone (1)(801) 401-2000