Sheraton Putian Hotel - Opening January 1, 2019

  • Southwest of the junction of Liyuan Road and Tianfei Road,
  • Licheng District
  • Putian,
  • Fujian
  • China
  • Map

Sheraton Putian Hotel
Local Area Map

Note: Bird’s eye view has only 2 zoom levels.