Sheraton Sanya Haitang Bay Resort

 • Haitang Beilu,
 • Haitang Bay
 • Sanya Haitang Bay,
 • Hainan
 • 572013
 • China
 • Map

Sheraton Sanya Haitang Bay Resort
Contact Us

Career Opportunities at Sheraton Sanya Haitang Bay Resort

Physical Address

 • Haitang Beilu
 • Haitang Bay
 • Sanya Haitang Bay, Hainan 572013
 • China
Phone: (86)(898) 3885 1111
Fax: (86)(898) 3885 2222