Sheraton Chuzhou Hotel Contactez-nous

Opportunités de carrière à Sheraton Chuzhou Hotel

Adresse physique

  • Ganghui Plaza
  • No. 1599 Zhongdu Road
  • Chuzhou, Anhui 239000
  • Chine
Téléphone: (86)(550) 220 1888
Fax: (86)(550) 220 1999

Xin Zhang

Téléphone: (86)(550) 220 1888 x6700

Please contact Xin Zhang for assistance.

Reservations

Please contact Dodo Zhang for assistance.