The Westin Dhaka

  • Main Gulshan Avenue,
  • Plot-01, Road 45, Gulshan-2
  • Dhaka,
  • 1212
  • Bangladesh
  • Phone (880)(2) 9891988