Main: Ninth Floor

查看楼层: 9 5 2 1 所有楼层
容纳人数表
(单击列标题对图表进行升序或降序排列。单击客房名称查看楼层平面图。)
查看设置定义
大小 (长 × 宽) 大小 (长 × 宽) 面积 高度 10 人
剧院布置 招待会 会议 教室
3 × 6
U 型 回字形 展位
8 × 10
Executive Suite 928
8.28米
x
7.19米
51
2.26米
-
2.51米
- - - - - - - -
Executive Suite 904
8.28米
x
7.19米
53
2.57米
-
2.57米
- - - - - - - -
Executive Suite 924
8.28米
x
7.19米
53
2.57米
-
2.57米
- - - - - - - -