Web Site Terms of Use

Algemene voorwaarden voor gebruik van deze website

Deze website en de hieraan gerelateerde websites (collectief de "Site") bieden informatie over hotels, resorts, en andere faciliteiten voor kortstondig verblijf, opererend onder de merken Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W Hotels en Westin (elk een "Hotel") in eigendom, beheerd door of franchise van Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (een dochteronderneming van Marriott International, Inc.) en haar dochterondernemingen en partners (samen "Starwood"), SPG Partner Hotels, en andere reisgerelateerde of consumentgoederen en diensten. Deze Site, en de diensten van elk van de modules, worden uitsluitend aangeboden door Starwood en zijn verschillende externe leveranciers en distributeurs. Het aanbod van dergelijke goederen en diensten is op voorwaarde dat de gebruiker ("Gebruiker(s)" of "U(w)") de algemene voorwaarden accepteert die hier en op andere pagina's van de Site (gezamenlijk de "Voorwaarden") worden uiteengezet.

DOOR DEZE SITE OF DE SERVICES, FUNCTIES OF INHOUD DAARVAN TE OPENEN, GEBRUIKEN, BEKIJKEN, DOOR TE STUREN, TE CACHEN OF OP TE SLAAN, WORDT U GEACHT TE HEBBEN INGESTEMD MET ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN EN KENNISGEVINGEN OP DEZE SITE ("OVEREENKOMST"), ZONDER DEZE AAN TE PASSEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT, STAAK DAN UW GEBRUIK VAN DE SITE EN VERLAAT DE SITE ONMIDDELLIJK.

 

Gebruik van de Site.

De diensten van deze Site zijn alleen beschikbaar voor personen die onder toepasselijk recht wettelijk bindende contracten kunnen aangaan, en zijn dus niet beschikbaar voor minderjarigen. Door het gebruik van deze Site verklaart U dat U de wettelijke leeftijd hebt om deze Site te gebruiken en om bindende wettelijke verplichtingen aan te gaan voor iedere aansprakelijkheid die U als gevolg van het gebruik van deze Site kan oplopen. Ook garandeert U dat U wettelijk bevoegd bent om de reserveringen en aankopen te maken voor Uzelf of voor een andere persoon voor wie U gemachtigd bent om op te treden.

U mag deze Site alleen gebruiken om legitieme reserveringen of aankopen te maken namens uzelf of anderen, en U zult deze Site niet gebruiken voor andere doeleinden, inclusief en zonder beperking, speculatieve, valse of frauduleuze reserveringen of enige reservering in afwachting van de vraag of voor wederverkoop.

Deze Site mag door U alleen voor Uw persoonlijke gebruik worden gebruikt. Commercieel gebruik van deze Site is strikt verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Starwood is verleend. U gaat ermee akkoord dat U deze Site niet zult gebruiken voor kettingbrieven, junkmail, "spam", aanbieden van koopwaar (commercieel of niet-commercieel) of bulkcommunicatie van elke aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, distributielijsten aan personen die geen specifieke toestemming hebben gegeven om op de betreffende lijst te worden opgenomen. Daarnaast stemt U ermee in geen hypertekstlink naar deze Site te maken vanaf websites die door U of anderen worden gecontroleerd, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Starwood. U stemt ermee in U niet voor te doen als een andere persoon of een vertegenwoordiger van enige entiteit, werkelijk of fictief, met inbegrip van een werknemer of agent van Starwood of enige derde partij die diensten aanbiedt die zijn gerelateerd aan deze Site.

"Chatruimte": een chatruimte, internetforum, discussieforum of soortgelijke dienst die wordt aangeboden in combinatie met deze Site. Als U deelneemt in een chatruimte, gaat U ermee akkoord dat U, naast het naleven van de voorwaarden: niet zult belasteren, misbruiken, intimideren of bedreigen; geen discriminerende uitspraken over anderen zult doen; geen illegale activiteiten zult verdedigen; geen onfatsoenlijke, obscene of onbeleefde taal of afbeeldingen zult gebruiken; en geen inhoud zult verstrekken die niet is gerelateerd aan het aangewezen onderwerp of thema van de Chatruimte. U alleen blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor Uw gebruik van de Chatruimte. Starwood behoudt zich het recht voor de inhoud van fora op elk gewenst moment en om elke reden te verwijderen of bewerken. Starwood heeft echter geen plicht om dit te doen, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie in een Chatruimte.

U gaat ermee akkoord dat U geen robot, spider, ander automatisch apparaat of manueel proces zult gebruiken om de Site of inhoud of informatie op de Site te bewaken of kopiëren, tenzij U de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Starwood hebt verkregen. U gaat ermee akkoord dat U op geen enkele wijze zal proberen te interfereren met de goede werking van de Site of deze zult proberen te belemmeren. U gaat ermee akkoord dat U Starwood of deze Site niet zult voorzien van: (i) virussen, wormen, tijdbommen en andere computerprogramma's die bedoeld zijn om systemen, gegevens of informatie te beschadigen, nadelig te verstoren, te onderscheppen of te onteigenen; en (ii) enige inhoud die aansprakelijkheid voor Starwood kan veroorzaken of die ertoe kan leiden dat Starwood de diensten van onze leveranciers (geheel of gedeeltelijk) verliest.

Voorwaarden, opgenomen door verwijzing.

Naast deze voorwaarden gaat U akkoord met de algemene voorwaarden en kennisgevingen die worden beschreven via de volgende links, die hierbij zijn opgenomen in deze overeenkomst:

1. De algemene voorwaarden van het online privacybeleid van Starwood vindt U via de volgende link: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/privacy.html.

2. De algemene voorwaarden en kennisgevingen van toepassing op de "Besteprijsgarantie" van Starwood zijn te vinden via de volgende link: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/whybookhere/terms.html.

3. De algemene voorwaarden en kennisgevingen van toepassing op het Starwood Preferred Guest-programma en de gerelateerde website zijn te vinden via de volgende link: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html.

4. De algemene voorwaarden en kennisgevingen die van toepassing zijn op het SPG-vluchtenprogramma zijn te vinden via de volgende link: https://www.spgflights.com/images_w/plg01/nav/starwoodLoyalty/TERMS.html.

Informatie over eigendomsrechten.

Deze Site bevat en verwijst naar handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Starwood en andere partijen. Geen licentie of recht op of in dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Starwood en andere partijen wordt aan U verleend of aan U overgedragen. Reproductie of opslag van materialen verkregen van deze Site is onderworpen aan de Amerikaanse Copyright Act van 1976, Titel 17 U.S.C. Geen materiaal van de Site mag worden gereproduceerd, verspreid, gepost, weergegeven, geüpload of verzonden. Het gebruik van enig materiaal van de Site op enig ander internet, intranet, websites of andere sites of computeromgevingen is verboden. U mag niet gebruikmaken van framing-technieken om merken, logo's of andere merkgebonden informatie van Starwood (inclusief afbeeldingen en tekst) te framen. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken waarin onze naam, handelsmerken of andere merkgebonden informatie is opgenomen.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's, servicemerken en het bedrijfsimago weergegeven op deze Site (collectief, de “Handelsmerken”) zijn geregistreerde en gewoonterechtelijke handelsmerken van Starwood, zijn gelieerde ondernemingen en verschillende derde partijen. Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W, W Hotels, Westin, Preferred Guest, SPG, Heavenly, Starpoints, en andere Starwood logo's en product- en servicenamen zijn handelsmerken van Marriott International, Inc. of haar dochterondernemingen of partners. Elke reproductie of het gebruik van de inhoud van deze Site zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Starwood is verboden. Niets op deze Site moet worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht voor het gebruik van de handelsmerken zonder de schriftelijke toestemming van Marriott International Inc., of de betreffende andere partij die eigenaar kan zijn van de handelsmerken.

Auteursrecht

Deze Site, met inbegrip van elk van de modules, is auteursrechtelijk beschermd eigendom van Starwood en zijn verschillende externe leveranciers en distributeurs. Deze Site en de inhoud op deze Site mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, gewijzigd, verstuurd of gedistribueerd zonder de schriftelijke toestemming van Starwood, behalve dat U één exemplaar van het materiaal op deze Site op een enkele computer uitsluitend voor Uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik mag downloaden, weergeven en afdrukken. Onbevoegd gebruik van deze Site en het materiaal op deze Site kan toepasselijk auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen of andere wetten schenden. U moet zich houden aan alle vermeldingen van auteursrecht en handelsmerken, met inbegrip van eventuele andere eigendomsrechtvermeldingen, vervat in de materialen. Het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website of in elke netwerkomgeving van computers is strikt verboden.

Software

Elke software die beschikbaar is om te downloaden van deze Site ("Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van Starwood en zijn verschillende externe licentiegevers. Uw gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst, indien aanwezig, die wordt geleverd met of is opgenomen in de Software ("Licentieovereenkomst"). U mag geen Software installeren of gebruiken die wordt vergezeld door of die een Licentieovereenkomst bevat, tenzij U eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Alle Software wordt beschermd door copyrightwetten en bepalingen in internationale verdragen. Verveelvoudiging of herdistributie van de Software is uitdrukkelijk wettelijk verboden en kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen worden vervolgd. Zonder beperking van het voorgaande is kopiëren of reproduceren van de Software voor verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijk verboden. Elke garantie die van toepassing is op de Software zal worden beschreven in de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. U erkent dat de Software en eventuele begeleidende documentatie of technische informatie onderworpen is aan toepasselijke exportwetten en verordeningen van de VS. U stemt ermee in de Software niet te exporteren of herexporteren, direct of indirect, naar landen waarvoor de Amerikaanse exportbeperkingen gelden.

Feedback van gebruikers

Door het indienen van ideeën, opmerkingen, suggesties of andere informatie: in een Chatruimte; of aan Starwood met betrekking tot verbeteringen aan de Site of diensten in verband met de Site; (samen de "Feedback"), gaat U ermee akkoord dat dergelijke Feedback eigendom van Starwood wordt geacht en zal blijven. Geen van de Feedback is onderworpen aan enige verplichting van vertrouwelijkheid van de kant van Starwood en Starwood is niet aansprakelijk voor het gebruik of de openbaarmaking van enige Feedback. Starwood is eigenaar van alle rechten met betrekking tot de Feedback (inclusief zonder beperking rechten op intellectueel eigendom en morele rechten) en is gerechtigd tot het gebruik van de Feedback zonder beperking voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan U.

Ook garandeert U dat de houder van rechten, met inbegrip van morele rechten in dergelijke inhoud, volledig en effectief afstand heeft gedaan van al deze rechten en geldig en onherroepelijk aan U het recht heeft toegekend om bovengenoemde eigendomsrechten aan Starwood te verstrekken.

Kennisgeving en procedure voor het melden van inbreuk op het auteursrecht

Starwood respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op auteursrechten vormt, verstrekt u onze auteursrechtagent de volgende informatie:

1. een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het toepasselijke auteursrecht;

2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waar volgens u inbreuk op is gemaakt;

3. een beschrijving van waar het materiaal dat volgens u de inbreuk vormt zich op de Site bevindt;

4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

5. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

6. een verklaring van u dat uw kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

De auteursrechtagent van Starwood kan als volgt worden bereikt:
Copyright Agent
Marriott International
10400 Fernwood Rd
Bethesda, MD 20817

Privacy, gebruik van persoonlijke informatie.

Starwood respecteert de privacy van Gebruikers van deze Site. Starwood biedt het Starwood Online Privacybeleid, zodat U bent geïnformeerd over het gebruik van informatie die Starwood op deze Site verzamelt. U erkent en aanvaardt hierbij dat u hebt gelezen en akkoord gaat met de voorwaarden van het Online Privacybeleid via de volgende link: http://www.starwoodhotels.com/corporate/privacy_policy.html, die ter referentie hierin is opgenomen.

Wanneer U reisdiensten via deze Site reserveert of aanschaft, wordt de informatie die U ons over Uzelf hebt verstrekt, doorgegeven aan de luchtvaartmaatschappij, het autoverhuurbedrijf, het hotel, de leverancier van het reispakket of andere betrokken derden voor het afhandelen van uw reisregelingen.

Bovendien, als U bent aangemeld als een lid van het Starwood Preferred Guest-programma, kan Starwood informatie over U in een Preferred Guest-profiel opslaan. Deze Site is zo ontworpen dat U dergelijke informatie van Uw Preferred Guest-profiel niet opnieuw hoeft in te voeren op de verschillende reserveringsformulieren die worden weergegeven wanneer U de Site gebruikt. Dergelijke informatie in het Preferred Guest-profiel kan worden gebruikt door Starwood om automatisch bepaalde formulieren in te vullen die worden weergegeven wanneer U deze Site gebruikt voor het opzoeken van informatie en maken van reserveringen, en wanneer U gebruikmaakt van andere aan deze Site gekoppelde websites. Als U reisdiensten via dergelijke sites opzoekt, reserveert of aanschaft, kan dergelijke informatie worden verstrekt aan de toepasselijke leveranciers of andere betrokken derden voor het afhandelen van Uw reisregelingen.

Deze Site bevat links naar websites die persoonlijk identificeerbare informatie over U kunnen verzamelen. Wanneer U op een van deze links klikt, opent U een andere website waarvoor deze Site geen verantwoordelijkheid heeft. We raden U aan om het privacybeleid van dergelijke sites te lezen, omdat hun beleid wezenlijk kan verschillen van het Starwood Online Privacybeleid.

Naast de hierboven beschreven omstandigheden, kan Starwood informatie onthullen indien dit vereist wordt door de wet, een gerechtelijk bevel, zoals opgevraagd door andere regerings- of uitvoerende autoriteiten, of in het oprechte geloof dat de onthulling anderszins nodig of wenselijk is met inbegrip van, zonder beperking, ter bescherming van de rechten of de hotels van Starwood wanneer we reden hebben om te geloven dat het vrijgeven van de informatie noodzakelijk is voor de identificatie, het contact of het nemen van juridische stappen tegen iemand die opzettelijk of per ongeluk inbreuk maakt op onze rechten of schade toebrengt aan onze hotels, of wanneer iemand anders door dergelijke activiteiten benadeeld kan worden.

Bewaking

U gaat ermee akkoord dat Starwood de informatie die U via de Site verzendt, kan volgen en controleren, maar hiertoe niet verplicht is. U gaat ermee akkoord dat Starwood de overdracht of ontvangst van informatie kan censureren, bewerken, verwijderen of verbieden die Starwood ongepast acht of als in strijd met deze voorwaarden, en dat Starwood dergelijke informatie als vereist kan gebruiken ten behoeve van de Site of ter bescherming van de rechten van de hotels van Starwood. U gaat ermee akkoord dat Starwood opgeslagen gegevens ook zonder beperking kan volgen en controleren. U erkent hierbij en stemt in met dergelijke bewaking en controle.

Wachtwoorden

U erkent dat Starwood de wachtwoorden weet die u gebruikt voor toegang tot de Site. U erkent en stemt ermee in dat U als enige verantwoordelijk bent voor het geheimhouden van Uw gegevens en wachtwoorden, en dat U verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder Uw account of wachtwoord plaatsvinden. Starwood neemt geen verantwoordelijkheid op zich en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door U of alle gebruikers van Uw account wordt geplaatst of verzonden.

Gelinkte websites

Deze Site bevat links naar andere websites. Starwood biedt dergelijke links uitsluitend als een service voor U en alleen voor informatieve doeleinden. Starwood heeft niet alle informatie op deze andere websites beoordeeld. De opname van deze links duidt er op geen enkele wijze op dat Starwood de inhoud, reclame, producten, diensten, het beleid of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites bekrachtigt, ondersteunt of goedkeurt. Starwood, noch andere aanbieders van producten of diensten in verband met deze Site, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en maken geen vertegenwoordiging of garantie met betrekking tot andere websites of de inhoud of het materiaal op dergelijke websites. Als U besluit om andere websites te bezoeken, doet U dat op Uw eigen risico. Andere websites kunnen links naar de Site bevatten. De opname van deze links duidt er op geen enkele wijze op dat de andere websites de inhoud, reclame, producten, diensten, het beleid of andere materialen op of beschikbaar via de Site bekrachtigen, ondersteunen of goedkeuren.

Bekendmaken van advertenties, nauwkeurigheid

Productbeschrijvingen geplaatst op onze productpagina's zijn de representaties van onze leveranciers. De Site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten of omissies bevatten. Starwood is niet verantwoordelijk voor fouten met betrekking tot typografie, prijsstelling, productinformatie, reclame of verzending. Geadverteerde prijzen en de beschikbare hoeveelheden zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Starwood behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzigingen, correcties en verbeteringen aan de Site aan te brengen, en aan de producten en programma's die in dergelijke informatie worden beschreven.

Miscommunicatie/verloren transacties

Starwood en alle andere aanbieders van producten of diensten in verband met deze Site zijn niet verantwoordelijk voor communicatiestoringen, fouten, problemen, of verloren, gestolen of verkeerd doorgestuurde overdrachten, berichten of posts, of de veiligheid van dergelijke communicatie. Starwood en alle andere aanbieders van producten of diensten in verband met deze Site zijn tevens niet verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door Gebruiker(s) of door de apparatuur of de programmering van de Site, of door een technische of menselijke fout die bij de verwerking van informatie met betrekking tot de Site kan optreden. Starwood en alle andere aanbieders van producten of diensten in verband met deze Site kunnen reserveringen annuleren of wijzigen wanneer blijkt dat een gebruiker frauduleuze of ongepaste activiteiten onderneemt of onder andere omstandigheden wanneer blijkt dat de reserveringen fouten of vergissingen bevatten of het gevolg zijn van een vergissing of fout.

U gaat ermee akkoord dat Starwood noch enige andere aanbieder van producten of diensten in verband met deze Site verantwoordelijk is voor eventuele schade die is ontstaan als gevolg van reis- of hotelreserveringen of andere bestellingen die U aanvraagt of maakt op deze Site en die om welke reden dan ook niet worden verwerkt of geaccepteerd.

Persoonlijke informatie, creditcardgegevens

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, STEMT U ERMEE IN DAT NOCH STARWOOD, NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE SITE VERANTWOORDELIJK IS OF AANSPRAKELIJK IS VOOR LETSEL, VERLIES OF SCHADE AAN UW COMPUTER, OF ONDERSCHEPPING OF GEBRUIK VAN CREDITCARDGEGEVENS OF ANDERE PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT GEBRUIK VAN DE SITE OF VAN ANDERE SITES GELINKT OF GEKOPPELD AAN DEZE SITE.

STARWOOD GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN TEN AANZIEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN COMMUNICATIE OF INFORMATIE VERZONDEN OP DEZE SITE OF ENIGE WEBSITE GEKOPPELD AAN DEZE SITE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, STEMT U ERMEE IN DAT NOCH STARWOOD, NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE SITE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE, (INCLUSIEF ZONDER BEPERKING CREDITCARDGEGEVENS, PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE, E-MAILADRESSEN, TELEFOONNUMMERS, ENZ.), EN DAT STARWOOD, NOCH ENIGE ANDERE AANBIEDER VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE SITE VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE DIE UIT DE OPENBAARMAKING VAN DIE INFORMATIE KAN VOORTVLOEIEN.

Reisbestemmingen

Reizen naar bepaalde bestemmingen brengen mogelijk een groter risico met zich mee dan reizen naar andere bestemmingen. Starwood dringt er bij passagiers op aan om voor reservering naar internationale bestemmingen de verbodsbepalingen, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen afgegeven door de regering van de Verenigde Staten te controleren. Informatie over de omstandigheden in de verschillende landen en het risiconiveau in verband met reizen naar bepaalde internationale bestemmingen kan worden gevonden op www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac en www.customs.gov. STARWOOD VERTEGENWOORDIGT NIET OF BIEDT GEEN GARANTIE DAT REIZEN NAAR, OF ACCOMMODATIES OP BESTEMMINGEN WAAR DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN VIA DEZE SITE IS AAN TE RADEN OF ZONDER RISICO IS, EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES DIE KUNNEN ONTSTAAN DOOR HET REIZEN NAAR OF VERBLIJVEN OP DERGELIJKE BESTEMMINGEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET.

Gebruik van externe leveranciers

Om de diensten in verband met deze Site aan te bieden, en op deze Site geplaatste reserveringen of bestellingen te vervullen, kan Starwood externe leveranciers gebruiken. U erkent en aanvaardt dat de luchtvaartmaatschappijen, hotels en andere leveranciers die reizen of andere diensten voor Starwood aanbieden, onafhankelijke contractanten kunnen zijn, en geen agenten of medewerkers van Starwood. Uw creditcardafschrift voor producten of diensten die zijn aangekocht op deze Site kan verwijzen naar deze externe leveranciers of hun respectievelijke uitvoerende leveranciers, in plaats van naar Starwood of het hotel waarbij u een reservering hebt gemaakt.

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van aankoop opgelegd door Starwood, elk hotel en andere leveranciers van andere reisdiensten (lucht, land of zee), inclusief, maar niet beperkt zijn tot, beperkingen ten aanzien van back-to-back ticketing, hidden city ticketing en retourvluchten voor enkele reizen. U aanvaardt tevens om alle bedragen, invoerrechten, belastingen en verwante lasten tijdig te betalen die voortvloeien uit uw gebruik van deze Site en de diensten op deze Site, inclusief extra belastingen en kosten die mogelijk niet zijn opgenomen in het opgegeven tarief. U gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle regels met betrekking tot de beschikbaarheid van tarieven, producten of diensten, met inbegrip van boetes die ontstaan wanneer de Gebruiker niet voldoet aan bovengenoemde regels. U begrijpt dat elke overtreding van voorwaarden van aankoop van de leverancier kan leiden tot: annulering van uw reservering(en) of aanko(o)p(en); weigering van toegang tot vlucht(en), hotel(s), voertuig(en), activiteiten of diensten; vervallen van de betaalde bedragen voor dergelijke reservering(en) of aanko(o)p(en); afschrijven van uw rekening door Starwood van eventuele kosten die Starwood oploopt als gevolg van dergelijke schending. U aanvaardt tevens dat Starwood en elk hotel, en andere leveranciers van andere reisdiensten de kosten van de sancties die voortvloeien uit Uw overtreding van deze regels afschrijven van Uw creditcard in ons bestand. Deze betaling zal worden verhaald zonder extra mededeling. U gaat ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle kosten, vergoedingen, invoerrechten, belastingen en evaluaties die voortvloeien uit uw gebruik van deze Site.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT STARWOOD NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE HANDELINGEN, FOUTEN, OMISSIES, VERTEGENWOORDIGINGEN, GARANTIES, INBREUKEN OF NALATIGHEID VAN DERGELIJKE EXTERNE LEVERANCIERS OF VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, OF ANDERE SCHADE OF UITGAVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE LEVERANCIERS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, HEEFT STARWOOD GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID EN DOET GEEN RESTITUTIE VOOR ENIGE VERTRAGING, ANNULERING, OVERBOEKING OF ANDERE OORZAKEN DIE BUITEN DE DIRECTE CONTROLE VAN STARWOOD VALLEN, EN STARWOOD HEEFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE EXTRA KOSTEN DIE DAARUIT VOORTVLOEIEN.

Algemene voorwaarden hotelreserveringen.

Naast de andere algemene voorwaarden vermeld op deze Site met betrekking tot onze Hotels zijn de volgende algemene algemene voorwaarden van toepassing op reserveringen geboekt op deze Site:

Annuleringsvoorwaarden voor en andere informatie over specifieke kamerreserveringen en hotels kunnen per Hotel en het type reservering verschillen. Individuele tariefregels, fiscale informatie, toepasselijke kosten en annuleringsvoorwaarden worden weergegeven in de sectie "Voorwaarden en aanvullende kosten" in de sectie voor reserveringen op de Site.

Als u van plan om te reizen met uw huisdier, is het raadzaam dat u rechtstreeks bij het Hotel navraagt of huisdieren worden geaccepteerd. Starwood aanvaardt GEEN VERANTWOORDELIJKHEID voor het beleid ten aanzien van huisdieren van afzonderlijke Hotels.

Voor Hotels buiten de VS kunnen de in Amerikaanse dollars bevestigde tarieven door het Hotel tijdens uw verblijf worden geconverteerd naar lokale valuta, op basis van de wisselkoers die door het Hotel wordt gebruikt en afhankelijk van wisselkoersschommelingen. Creditcardbetalingen zijn onderworpen aan aanvullende valutaconversies door banken of creditcardmaatschappijen, waarop het hotel geen invloed kan uitoefenen en die het op uw creditcard in rekening gebrachte bedrag kunnen beïnvloeden. 

Reserveringen gemaakt door een of meer personen of door een agentschap op de Site, namens een of meer gasten, en waarbij meer dan negen (9) kamers bij hetzelfde Hotel voor dezelfde verblijfsperiode worden gereserveerd, moeten direct via het Hotel worden gemaakt. Als meer dan negen (9) kamers bij hetzelfde Hotel voor dezelfde verblijfsperiode zijn geboekt via een andere methode, behoudt Starwood zich het recht voor om dergelijke reserveringen te annuleren of aan aanvullende verplichtingen te onderwerpen.

Aanvragen voor specifieke faciliteiten zoals het bedtype of rookvrije kamers zijn slechts aanvragen, en hoewel de meeste Hotels ernaar streven om aan Uw verzoeken te voldoen, kan Starwood noch het Hotel garanderen dat uw verzoek zal worden ingewilligd.

Sommige tarieven hebben speciale vereisten bij het inchecken, zoals ANWB-lidmaatschap of bewijs van 65+-status. Controleer of U in aanmerking komt voor het tarief dat U hebt geboekt. Hotels zijn niet verplicht om dit tarief te aanvaarden als U niet in aanmerking komt.

Diverse voorwaarden.

Weigering van toegang

Naar eigen goeddunken, naast eventuele andere rechten of rechtsmiddelen ter beschikking van Starwood, en zonder enige aansprakelijkheid aan de Gebruiker, kan Starwood, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van de Gebruiker tot de Site en alle daarmee verband houdende diensten beëindigen of beperken.

Rubrieken

De rubrieken gebruikt in deze Voorwaarden zijn slechts opgenomen voor het gemak en vormen geen beperking of hebben geen gevolgen voor deze Voorwaarden.

Toewijzing

U mag Uw rechten, plichten of verplichtingen volgens deze voorwaarden niet toewijzen, overbrengen of overdragen, noch aan onderaannemers, noch aan anderen.

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende bepalingen en voorwaarden kunnen gelden voor reserveringen, aankopen van goederen en diensten en andere toepassingen van delen van deze Site, en U gaat ermee akkoord zich te houden aan zulke andere voorwaarden.

Scheidbaarheid

Deze voorwaarden worden geacht scheidbaar te zijn. In het geval dat een bepaling is vastgesteld als onuitvoerbaar of ongeldig, zal een dergelijke bepaling toch worden uitgevoerd in de ruimste zin van de wetgeving, en deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Vergoedingen van advocaat

Als Starwood actie onderneemt om deze overeenkomst af te dwingen, zal Starwood gerechtigd zijn om van U te vorderen, en U gaat ermee akkoord te betalen, alle redelijke en noodzakelijke honoraria van advocaten en eventuele kosten van een rechtszaak, naast eventuele andere kosten, bij wet of billijkheid, waarop Starwood recht heeft.

Wijziging

Starwood kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen, en Uw verdere gebruik van deze Site is op voorwaarde van de algemene voorwaarden geldend ten tijde van Uw gebruik. Dienovereenkomstig gaat U ermee akkoord deze voorwaarden regelmatig te controleren, en Uw verdere toegang, gebruik of posts op deze Site worden beschouwd als Uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

UITSLUITING VAN GARANTIE, DISCLAIMER

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE SITE OP UW EIGEN RISICO GEBRUIKT. DE SITE, EN ELKE VERWANTE INFORMATIE, INHOUD EN MATERIALEN WORDEN "ALS ZODANIG" GELEVERD ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET STARWOOD WIJST HIERBIJ, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ALLE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT: GARANTIES VAN TITEL OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID; GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; NIET-INBREUK; EN GARANTIES OP BASIS VAN EEN WETTELIJK STATUUT OF ANDERSZINS VOLGENS DE WET OF ALS GEVOLG VAN EEN OVEREENKOMST OF HANDELSGEBRUIK; NAAST DE GARANTIES DIE WORDEN OPGELEGD DOOR EN NIET IN STAAT ZIJN VAN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING ONDER DE WETTEN VAN TOEPASSING OP DEZE OVEREENKOMST. VOOR VERDERE VERDUIDELIJKING, VOOR INWONERS VAN RECHTSGEBIEDEN MET WETTEN VAN TOEPASSING OP DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN (zoals NEW JERSEY, VERENIGDE STATEN), ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN ZO BREED EN INCLUSIEF BEDOELD ALS DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN STARWOOD, ZIJN AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U OF DERDEN VOOR ENIG STRAFBARE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF ANDERE INDIRECTE SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT GEDERFDE WINST OF VERLOREN SPAARGELD) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS AAN: (A) UW GEBRUIK VAN DEZE SITE; (B) ENIG FALEN OF VERTRAGING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN ENIG ONDERDEEL VAN DEZE SITE VOOR RESERVERINGEN OF AANKOOP VAN TICKETS); OF (C) DE PRESTATIES OF WANPRESTATIES DOOR STARWOOD OF EXTERNE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN IN VERBAND MET DEZE SITE; ZELFS INDIEN EEN DERGELIJKE PARTIJ OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE AAN DERGELIJKE PARTIJEN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ONGEACHT OF DE GEDANE VORDERING IS GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE THEORIE VAN HERSTEL. VOOR VERDERE VERDUIDELIJKING, VOOR INWONERS VAN RECHTSGEBIEDEN MET WETTEN VAN TOEPASSING OP DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN (zoals NEW JERSEY, VERENIGDE STATEN), ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPALINGEN ZO BREED EN INCLUSIEF BEDOELD ALS DOOR DE WET IS TOEGESTAAN.

IN HET GEVAL DAT STARWOOD AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE SCHADE GERELATEERD AAN DEZE SITE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID WORDEN BEPERKT TOT VERGOEDING VAN DE KOSTEN VOOR DIENSTEN OF DOOR U BETAALDE PRODUCTEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE RECHTEN OM ENIGE VORDERING TE DOEN OF ACTIE TE ONDERNEMEN IN VERBAND MET DEZE SITE NA EEN (1) JAAR NA HET EERSTE VOORVAL VAN DE SOORT HANDELING, GEBEURTENIS, TOESTAND OF OMISSIE WAAROP DERGELIJKE CLAIM OF DE ACTIE IS GEBASEERD.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Starwood en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, bestuurders, agenten en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke vordering of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij wegens of voortvloeiend uit Uw schending van deze overeenkomst of de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen, of Uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij. Een nalatigheid van Starwood met betrekking tot een schending door U of anderen doet geen afbreuk aan het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken.

Toepasselijk recht

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Site worden beheerst door en opgevat en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met de wetten van de staat van New York, Verenigde Staten die gelden voor contracten die geheel binnen de staat New York, Verenigde Staten zijn aangegaan en worden uitgevoerd. Gebruik van deze Site is niet toegestaan in elk rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze voorwaarden aanvaardt, met inbegrip, zonder beperking van deze paragraaf. Voor zover toegstaan door de wet, zullen alle geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost en redenen tot actie die voortvloeien uit of in verband met de Site, individueel worden opgelost zonder toevlucht te nemen tot representatieve acties.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden, samen met de hierin opgenomen voorwaarden of voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen (inclusief zonder beperking, het Online Privacybeleid van Starwood) vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hierin en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (hetzij mondeling of schriftelijk) met betrekking tot het onderwerp, en kunnen niet worden aangepast of gewijzigd tenzij schriftelijk of door het maken van dergelijke wijzigingen of aanpassingen beschikbaar op deze Site.

Herzien: 10 april 2018