Web Site Terms of Use

Regulamin korzystania z tej Strony

Niniejsza strona i powiązane strony w niej zawarte (zbiorowo „Strona”) udostępniają informacje na temat hoteli, kurortów i innych obiektów tymczasowego pobytu prowadzonych pod marką Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W Hotels i Westin (każdy „Obiekt) posiadanych, zarządzanych lub franczyzowanych przez Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. (podmiot zależny Marriott International, Inc.), jej podmioty zależne i stowarzyszone (zbiorowo „Starwood”), na temat hoteli partnerskich SPG oraz innych usług i produktów konsumenckich lub związanych z podróżą. Strona ta oraz usługi oferowane przez jej moduły są oferowane wyłącznie przez Starwood i/lub jego zewnętrznych dostawców i dystrybutorów. Oferowanie tychże towarów i/lub usług jest uwarunkowane akceptacją przez użytkownika (dalej: „Użytkownik” lub „Ty”) zasad i postanowień zawartych w niniejszym dokumencie i na innych podstronach Strony (dalej zbiorczo: „Regulamin”).

POPRZEZ ODWIEDZANIE, KORZYSTANIE, OGLĄDANIE, PRZESYŁANIE LUB PRZECHOWYWANIE TEJ STRONY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, FUNKCJI LUB ZAWARTOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANYCH, WYRAŻASZ ZGODĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA, REGULAMIN I ZASADY PANUJĄCE NA TEJ STRONIE (DALEJ: „UMOWA”) BEZ MODYFIKACJI. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY, PRZESTAŃ KORZYSTAĆ ZE STRONY I NATYCHMIAST JĄ OPUŚĆ.

 

Korzystanie ze Strony.

Usługi na tej Stronie są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem, a zatem nie są dostępne dla osób niepełnoletnich. Korzystając z tej Strony, oświadczasz, że jesteś pełnoletni i możesz korzystać z tej Strony, a także zawierać prawnie wiążące zobowiązania odpowiedzialności za skutki korzystania z tej Strony. Ponadto oświadczasz, że jesteś prawnie upoważniony do składanie rezerwacji podróżnych i/lub robienia zakupów dla siebie lub innej osoby, w imieniu której działasz.

Możesz korzystać z tej Strony tylko do składania faktycznych rezerwacji i zakupów; zobowiązujesz się nie używać tej Strony do innych celów, w tym między innymi do składania spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych rezerwacji, rezerwacji w oczekiwaniu na przyszłe zapotrzebowanie lub jakichkolwiek rezerwacji pod kątem odsprzedaży.

Niniejsza Strona może być wykorzystywana jedynie do celów prywatnych. Komercyjne korzystanie z tej Strony jest surowo zabronione, chyba że Starwood udzielił uprzedniej, pisemnej zgody. Potwierdzasz, że nie będziesz używać tej Strony do wysyłania łańcuszków, niechcianych wiadomości, wysyłania "spamu", namawiania (o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym) lub komunikacji masowej wszelkiego rodzaju, obejmującej między innymi masowe e-maile do osób, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie tychże e-maili. Ponadto zgadzasz się nie tworzyć łącza hipertekstowego z dowolnej strony kontrolowanej przez Ciebie do tej Strony bez wyraźnej, pisemnej zgody Starwood. Zgadzasz się nie podszywać się pod inną osobę, przedstawiciela firm, zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych, w tym pracownika lub przedstawiciela Starwood lub jakiejkolwiek strony trzeciej, która świadczy usługi związane z tą Stroną.

"Obszar czatu" oznacza jakikolwiek czat, forum, grupę dyskusyjną lub podobne usługi oferowane na tej Stronie. Jeśli uczestniczysz w Obszarze czatu, akceptujesz, że oprócz przestrzegania Regulaminu, nie będziesz: zniesławiał, nadużywał, nękał, groził ani zamieszczał dyskryminujących oświadczeń o innych osobach; zachęcał do nielegalnych działań; używał nieprzyzwoitego, obscenicznego lub nieeleganckiego języka lub obrazów; oraz zamieszczał treści niezwiązanych z określonym tematem Obszaru czatu. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swoje korzystanie z Obszaru czatu. Starwood zastrzega prawo do usunięcia lub edycji treści z każdego forum w każdej chwili i z jakiegokolwiek powodu, jednakże Starwood nie ma takiego obowiązku i nie ponosi odpowiedzialności za treści i dokładność informacji w Obszarze czatu.

Zgadzasz się, że nie będziesz używać robotów, pająków, innych automatycznych mechanizmów ani ręcznych procesów do monitorowania i kopiowania Strony lub jej treści i informacji na niej zawartych, chyba że uzyskasz uprzednią pisemną zgodę Starwood. Potwierdzasz, że w żaden sposób nie będziesz zakłócać ani próbować zakłócać prawidłowego funkcjonowania Strony. Potwierdzasz, że nie przekażesz Starwood i/lub na niniejszą Stronę: (i) jakichkolwiek wirusów, robaków, bomb czasowych i/lub innych mechanizmów komputerowych, których celem jest uszkodzenie, zakłócenie, przechwycenie lub przywłaszczenie jakiegokolwiek systemu, danych lub informacji; oraz (ii) jakichkolwiek treści, które mogą pociągać do odpowiedzialności Starwood lub spowodować, że Starwood utraci (w całości lub częściowo) usługi naszych dostawców.

Regulaminy włączone poprzez odniesienie.

Oprócz niniejszego Regulaminu, zgadzasz się na warunki, zasady i postanowienia określone pod adresem następujących łącz, które niniejszym zostają włączone do tej Umowy:

1. Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji w Internecie Starwood, które znajduje się pod adresem: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/privacy.html.

2. Zasady, regulamin i postanowienia dotyczące "Gwarancji najlepszej ceny" Starwood, które znajdują się pod adresem: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/whybookhere/terms.html.

3. Zasady, warunki i postanowienia dotyczące programu Starwood Preferred Guest i powiązanych stron, które znajdują się pod adresem: http://www.starwoodhotels.com/preferredguest/legal/spg_terms.html.

4. Regulamin oraz powiadomienia dotyczące programu SPG Flights znajdują się pod poniższym łączem: https://www.spgflights.com/images_w/plg01/nav/starwoodLoyalty/TERMS.html.

Informacje o prawach własności.

Niniejsza Strona zawiera i odwołuje się do znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności należących do Starwood i/lub innych osób. Nie udziela się Tobie żadnej licencji ani praw do znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności należących do Starwood i/lub innych osób. Reprodukcja i składowanie materiałów uzyskanych z tej Strony podlega amerykańskiej Ustawie o Prawie Autorskim z 1976 r., tytuł 17 U.S.C. Żadne materiały z tej Strony nie mogą być odtwarzane, rozprowadzane, opublikowane, wyświetlane, przesyłane ani przekazywane. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów z tej Strony na innych stronach internetowych, intranetowych, w sieci web lub na innych komputerach. Zabrania się używania technik ramkowania do jakichkolwiek znaków towarowych, logotypów lub innych informacji należących do Starwood (w tym obrazów i tekstu). Nie możesz używać żadnych meta tagów ani innego "ukrytego tekstu" wykorzystującego naszą nazwę, znaki handlowe i inne chronione informacje.

Znaki towarowe

Znaki towarowe, logotypy, znaki usługowe oraz szata graficzna na tej stronie (dalej zbiorczo: „Znaki towarowe”) są zarejestrowanymi i chronionymi prawem zwyczajowym znakami towarowymi Starwood, jego podmiotów stowarzyszonych i różnych osób trzecich. Aloft, Element, Four Points, Le Méridien, Sheraton, St. Regis, The Luxury Collection, Tribute Portfolio, W, W Hotels, Westin, Preferred Guest, SPG, Heavenly, Starpoints oraz inne logo i nazwy produktów i usług Starwood stanowią znaki towarowe Marriott International, Inc. lub jej podmiotów zależnych lub stowarzyszonych. Zabronione jest powielanie lub używanie zawartości tej Strony bez wyraźnej, pisemnej zgody Starwood. Żadna treść zawarta w tej Stronie nie powinna być interpretowana jako przyznanie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakichkolwiek znaków towarowych bez pisemnej zgody firmy Marriott International Inc., jej podmiotu zależnego lub stowarzyszonego lub innych osób będących właścicielem tychże znaków towarowych.

Prawa autorskie

Ta Strona, w tym każdy z jej modułów, jest chroniona prawem autorskim należącym do Starwood i/lub różnych dostawców i dystrybutorów zewnętrznych. Ta Strona i treści na niej zawarte nie mogą być kopiowane, reprodukowane, ponownie publikowane, przesyłane, zamieszczane, modyfikowane, przekazywane ani rozprowadzane bez pisemnej zgody Starwood; możesz jedynie pobrać, wyświetlić i wydrukować jedną kopię materiałów prezentowanych na tej Stronie na jednym komputerze do własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Nieautoryzowane użycia tej Strony i/lub materiałów na niej zawartych może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej lub inne prawa. Należy zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i znakach towarowych, w tym innych prawach własności, którymi opatrzono materiały. Wykorzystanie tych materiałów na innych stronach internetowych albo w innym środowisku komputerów pracujących w sieci jest surowo zabronione.

Oprogramowanie

Wszelkie oprogramowanie, które jest udostępnione do pobrania z tej Strony (dalej: "Oprogramowanie") jest chronione prawem autorskim należącym do Starwood i/lub jego zewnętrznych licencjodawców. Korzystanie przez Ciebie z Oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym (jeśli jest), która towarzyszy oprogramowaniu lub jest dołączona do Oprogramowania (dalej: "Umowa licencyjna"). Nie możesz zainstalować ani używać oprogramowania, któremu towarzyszy lub które zawiera Umowę Licencyjną, jeśli najpierw nie zaakceptujesz warunków Umowy licencyjnej. Pamiętaj, że prawa autorskie i umowy międzynarodowe chronią każde Oprogramowanie. Wszelkie powielanie lub redystrybucja Oprogramowania jest zabroniona przez prawo i może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające prawo będą ścigane. Bez ograniczania powyższych postanowień, kopiowanie lub powielanie Oprogramowania w celu dalszego powielania lub redystrybucji jest surowo zabronione. Wszelkie gwarancje na Oprogramowanie zostaną określone w warunkach Umowy licencyjnej. Przyjmujesz do wiadomości, że Oprogramowanie i wszelkie towarzyszące mu dokumentacje i/lub informacje techniczne podlegają przepisom kontroli wywozu w USA. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania, bezpośrednio ani pośrednio, do krajów podlegających ograniczeniom eksportowym obowiązującym w USA.

Opinie użytkowników

Zgłaszając jakiekolwiek pomysły, komentarze, sugestie lub inne informacje na czatach albo do Starwood, odnoszące się do ulepszenia Strony i/lub usług związanych ze Stroną (dalej zbiorczo: "Opinie"), akceptujesz, że takie Opinie zostaną uznane za własność Starwood i pozostaną jego własnością. Żadne Opinie nie podlegają obowiązkowi zachowania poufności przez Starwood, a Starwood nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub ujawnienie tychże Opinii. Starwood jest właścicielem wszystkich praw dotyczących Opinii (w tym bez ograniczeń prawa własności intelektualnej i praw moralnych) i jest uprawniony do korzystania z Opinii bez ograniczeń w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez wynagrodzenia dla Ciebie.

Ponadto gwarantujesz, że posiadacz praw, w tym praw moralnych do tej treści, całkowicie i skutecznie odstąpił od wszystkich tych praw oraz skutecznie i nieodwracalnie przyznał Ci prawo do przekazania praw własności na rzecz Starwood.

Zawiadomienia i procedura składania roszczeń w sprawie naruszenia praw autorskich

Starwood szanuje prawa do własności intelektualnej innych osób. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, przekaż następujące informacje do naszego przedstawiciela ds. prawa autorskiego:

1. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

2. opis dzieła objętego prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone;

3. opis, gdzie na naszej Stronie znajduje się materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa;

4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

5. oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż kwestionowane wykorzystanie materiałów odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela albo nie jest dozwolone przez prawo; oraz

6. Twoje oświadczenie, że zawiadomienie jest precyzyjne oraz, pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Możesz w następujący sposób skontaktować się z przedstawicielem ds. prawa autorskiego Starwood:
Przedstawiciel ds. prawa autorskiego
Marriott International
10400 Fernwood Rd
Bethesda, MD 20817

Prywatność, wykorzystanie danych osobowych.

Starwood szanuje prywatność Użytkowników tej Strony. Starwood publikujeOświadczenie o zachowaniu poufności informacji w Internecie, abyś wiedział, jakie dane Starwood gromadzi na tej Stronie. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przeczytałeś i akceptujesz Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji dostępne pod poniższym łączem: http://www.starwoodhotels.com/corporate/privacy_policy.html, które zostało włączone do treści Regulaminu.

Kiedy rezerwujesz lub kupujesz usługi turystyczne za pośrednictwem tej Strony, informacje, które podajesz nam o sobie są przekazywane liniom lotniczym, wypożyczalniom samochodów, hotelom, sprzedawcom pakietów turystycznych lub innym osobom trzecim zaangażowanym w realizację Twojej podróży.

Ponadto jeśli jesteś zarejestrowany jako członek programu Starwood Preferred Guest, Starwood może zachować informacje o Tobie w profilu Preferred Guest. Ta Strona ma na celu minimalizowanie potrzeby ponownego wprowadzania informacji z profilu Preferred Guest w licznych formularzach rezerwacyjnych, jakie pojawiają się podczas korzystania z tej Strony. Dane z profilu członkowskiego Preferred Guest mogą być używane przez Starwood do automatycznego wypełniania niektórych formularzy, które pojawiają się podczas przeglądania przez Ciebie stron w poszukiwaniu informacji i rezerwacji oraz gdy używasz innych stron powiązanych z tą stroną. Podczas przeglądania, rezerwacji lub zakupu usług turystycznych za pośrednictwem tych stron, informacje mogą być przekazywane do stosownego dostawcy lub innych osób trzecich zaangażowanych w realizację Twojej podróży.

Na tej Stronie mogą znajdować się łącza do witryn internetowych gromadzących dane osobowe użytkowników. Po kliknięciu na jedno z tych łącz wchodzisz na inną stronę internetową, za którą nasza Strona nie ponosi odpowiedzialności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron, ponieważ ich zasady działalności mogą się istotnie różnić od Oświadczenia o zachowaniu poufności informacji Starwood.

Oprócz opisanych powyżej okoliczności, Starwood może ujawnić informacje, jeżeli jest to wymagane przez prawo, postanowienia sądu, wymagane przez inne organy rządowe lub organy ścigania albo w dobrej wierze, gdy ujawnienie jest niezbędne lub wskazane, w tym między innymi do ochrony praw lub nieruchomości Starwood, gdy mamy powody sądzić, że ujawnienie informacji jest niezbędne do identyfikacji, kontaktu lub wniesienia powództwa przeciwko komuś, kto może ingerować w nasze prawa lub nieruchomości, zarówno celowo jak i w inny sposób, oraz gdy inna osoba może ucierpieć w wyniku takich działań.

Monitorowanie

Akceptujesz, że Starwood nie ma obowiązku, ale może monitorować i przeglądać informacje, które przekazujesz na tę Stronę. Akceptujesz, że Starwood może cenzurować, edytować, usuwać lub zabraniać transmisji lub odbioru informacji, które Starwood uznana za nieodpowiednie lub naruszające niniejszy Regulamin; może także używać tychże informacji w zależności od potrzeb, aby oferować stronę i/lub chronić prawa i nieruchomości Starwood. Akceptujesz, że Starwood może również monitorować i przeglądać przechowywane informacje bez żadnych ograniczeń. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na takie monitorowania i przegląd.

Hasła

Przyjmujesz do wiadomości, że Starwood będzie znać hasła, których używasz do uzyskania dostępu do Strony. Potwierdzasz i akceptujesz, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za utrzymanie poufności swoich danych i haseł i przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie działania, które odbywają się na Twoim koncie lub z użyciem Twojego hasła. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone lub przekazywane przez Ciebie lub innych użytkowników Twojego konta.

Łącza do stron internetowych

Ta Strona zawiera łącza do innych stron internetowych. Starwood udostępnia te łącza jedynie jako udogodnienie dla Użytkownika i tylko w celach informacyjnych. Starwood nie przegląda wszystkich informacji na innych stron internetowych. Zamieszczenie łącza w żaden sposób nie oznacza poparcia, wsparcie lub zatwierdzenia treści, reklam, produktów, usług, zasad działalności lub innych materiałów dostępne na takich stronach przez Starwood. Ani Starwood, ani żaden inny dostawca produktów lub usług związanych z tą Stroną, nie odpowiada za treści innych stron internetowych i nie składa żadnych zapewnień ani gwarancji dotyczących tychże stron lub treści/materiałów dostępnych na tych stronach internetowych. Jeśli zdecydujesz się na dostęp do innych stron internetowych, robisz to na własne ryzyko. Inne strony internetowe mogą zawierać łącza do tej Strony. Zamieszczenie łącza w żaden sposób nie oznacza poparcia, wsparcie lub zatwierdzenia treści, reklam, produktów, usług, zasad działalności lub innych materiałów dostępne na tej Stronie.

Oświadczenie dotyczące reklam i dokładności

Opisy produktów zamieszczone na naszych stronach są przekazywane nam przez naszych dostawców. Strona może zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne oraz pominięcia. Starwood nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, błędne ceny, informacje, reklamy lub błędy w wysyłce. Publikowane ceny i dostępne ilości mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Starwood zastrzega prawo do wprowadzania zmian, poprawek i/lub ulepszenia na Stronie oraz do produktów i programów opisanych w takiej informacji, w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia.

Błędne komunikaty / Utracone transakcje

Starwood i inni dostawcy produktów lub usług związanych z tą Stroną nie są odpowiedzialni za usterki w komunikacji, awarie lub trudności ani za utracone, skradzione lub nieprawidłowo przekierowane transmisje, wiadomości lub wpisy, ani za bezpieczeństwo tych komunikatów. Ponadto Starwood i inni dostawcy produktów lub usług związanych z tą Stroną nie są odpowiedzialni za nieprawdziwe lub niedokładne informacje, zarówno spowodowane przez Użytkownika, jak i przez sprzęt lub programowanie związane ze Stroną, ani przez błędy techniczne lub ludzkie, które mogą wystąpić podczas przetwarzania informacje związanych ze Stroną. Starwood i inni dostawcy produktów lub usług związanych z tą Stroną mogą anulować i zmieniać rezerwacje, gdy zachodzi podejrzenie, że Użytkownik uczestniczy w działaniach oszukańczych lub niewłaściwych oraz gdy zachodzi podejrzenie, że rezerwacje zawierają błędy lub wynikają z błędu.

Akceptujesz, że ani Starwood, ani żaden inny dostawca produktów lub usług związanych z tą Stroną nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć wskutek ustaleń związanych z Twoją podróżą, hotelem lub innych zamówień, które składasz na tej Stronie, które z dowolnego powodu nie zostały przetworzone lub zaakceptowane.

Dane osobowe, informacje o karcie kredytowej

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO AKCEPTUJESZ, ŻE ANI STARWOOD, ANI ŻADEN INNY DOSTAWCA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ NIE JEST ODPOWIEDZIALNY W ŻADEN SPOSÓB ZA USZKODZENIA CIAŁA, STRATY LUB SZKODY NA TWOIM KOMPUTERZE, ANI ZA PRZECHWYCENIA BĄDŹ WYKORZYSTANIE DANYCH KARTY KREDYTOWEJ LUB INNYCH DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANYCH Z LUB WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA STRONY LUB STRON POŁĄCZONYCH LUB ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ.

STARWOOD NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNEJ DEKLARACJI DOTYCZĄCEJ POUFNOŚCI KOMUNIKACJI I INFORMACJI PRZEKAZANYCH NA TEJ STRONIE LUB DOWOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZWIĄZANEJ Z TĄ STRONĄ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO AKCEPTUJESZ, ŻE ANI STARWOOD, ANI ŻADEN INNY DOSTAWCA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ, NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA POUFNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI (WŁĄCZAJĄC MIĘDZY INNYMI DANE KARTY KREDYTOWEJ, DANE OSOBOWE, ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONUITP.) ORAZ ANI STARWOOD, ANI ŻADEN INNY DOSTAWCA PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆZ UJAWNIENIA TYCHŻE INFORMACJI.

Cele podróży

Podróż do niektórych miejsc może wiązać się z większym ryzykiem. Starwood zachęca pasażerów do przejrzenia zakazów podróży, ostrzeżeń, komunikatów i porad wydawanych przez rząd Stanów Zjednoczonych przed rezerwacją podróży zagranicznej. Informacje na temat warunków w różnych krajach i poziomie ryzyka związanego z podróżą do poszczególnych miejsc za granicą, znajdują się na www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac oraz www.customs.gov. STARWOOD NIE OZNAJMIA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻ DO LUB ZAKWATEROWANIE W MIEJSCU, GDZIE USŁUGI SĄ OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY SĄ WSKAZANE LUB SĄ WOLNE OD RYZYKA; PONADTO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB STRATY, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z PODRÓŻY DO LUB POBYTU W TYCHŻE MIEJSCACH, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

Wykorzystanie dostawców zewnętrznych

Aby zaoferować usługi związane z tą Stroną i zrealizować rezerwacje lub zamówienia składane przez użytkowników na tej Stronie, Starwood może korzystać z usług dostawców zewnętrznych. Akceptujesz i zgadzasz się, aby przewoźnicy, hotele i inni dostawcy świadczący usługi turystyczne lub inne usługi na rzecz Starwood mogli być niezależnymi wykonawcami, a nie agentami lub pracownikami Starwood. Opisy transakcji zakupu produktów lub usług z tej Strony na Twoim wyciągu karty kredytowej mogą obejmować tychże dostawców zewnętrznych lub ich partnerów, a nie Starwood lub Nieruchomość, w której złożyłeś rezerwację.

Akceptujesz regulamin zakupu nałożony przez Starwood, każdą Nieruchomość i innych dostawców usług turystycznych (drogą powietrzną, lądową lub morską), które mogą obejmować między innymi ograniczenia lotów „na zakładkę”, kończenia podróży na lotnisku przesiadkowym oraz loty w obie strony na bilecie w jedną stronę. Zgadzasz się również zapłacić wszystkie kwoty, cło, podatki i opłaty wynikających z korzystania przez Ciebie z tej Strony i usług na niej zawartych w chwili ich należności, włączając dodatkowe podatki i opłaty, które mogą nie być zawarte w podanej cenie. Zgadzasz się przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących dostępności cen, produktów lub usług, w tym opłat karnych wynikających z niestosowania się do wspomnianych zasad przez Użytkownika. Rozumiesz, że jakiekolwiek naruszenie warunków zakupu dostawcy może skutkować: anulowaniem rezerwacji lub zakupu; odmową dostępu do biletów lotniczych, hoteli, samochodów, form aktywności lub usług; utratą pieniędzy wypłaconych na rzecz takiej rezerwacji lub zakupu; oraz obciążeniem przez Starwood Twojego konta wszelkimi kosztami poniesionymi przez Starwood w efekcie tego naruszenia. Zgadzasz się również umożliwić Starwood i każdej Nieruchomości i innym dostawcom usług turystycznych obciążenie Twojej karty kredytowej, aby opłacić kary wynikające z nieprzestrzegania zasad przez Użytkownika. Opłaty te będą pobierane bez uprzedniego powiadomienia. Akceptujesz, że ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszystkie opłaty, cła, podatki i oceny wynikające z użytkowania tej Strony przez Ciebie.

AKCEPTUJESZ, ŻE STARWOOD NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DZIAŁANIA, BŁĘDY, ZANIEDBANIA, OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, NARUSZENIA ANI ZANIEDBANIA ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW, ANI ZA ŻADNE OBRAŻENIA, ŚMIERĆ, USZKODZENIA MIENIA LUB INNE SZKODY I WYDATKI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG TYCHŻE DOSTAWCÓW, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, STARWOOD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE BĘDZIE ZWRACAŁ KOSZTÓW ZA OPÓŹNIENIA, ANULOWANIE, ODMOWĘ WSTĘPU NA POKŁAD LUB INNE PRZYCZYNY POZA BEZPOŚREDNIĄ KONTROLĄ STARWOOD; PONADTO STARWOOD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE DODATKOWE KOSZTY WYNIKAJĄCE Z TYCH PRZYPADKÓW.

Ogólne warunki rezerwowania nieruchomości.

Oprócz pozostałych warunków i postanowień określonych na tej Stronie, a dotyczących naszych Nieruchomości, rezerwacje na tej Stronie podlegają poniższym ogólnym warunkom:

Zasady anulowania rezerwacji i inne informacje o rezerwacji konkretnych pokoi i nieruchomości mogą się różnić z zależności od nieruchomości i rodzaju rezerwacji. Zasady dotyczące poszczególnych cen, informacje podatkowe, obowiązujące opłaty i zasady anulowania rezerwacji są wyświetlane w dziale "Regulamin i opłaty dodatkowe" na stronie rezerwacji na tej Stronie.

Jeśli planujesz podróżować ze zwierzęciem, zalecamy sprawdzenie bezpośrednio w hotelu, czy Nieruchomość akceptuje zwierzęta. Starwood nie ponosi ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI za zasady pobytów zwierząt w poszczególnych Nieruchomościach.

W przypadku hoteli spoza Stanów Zjednoczonych potwierdzone stawki w USD mogą zostać przeliczone przez Nieruchomość na walutę lokalną w czasie pobytu na podstawie kursu wymiany przyjętego przez tę Nieruchomość. Opłaty uiszczane za pomocą karty kredytowej podlegają dodatkowym przewalutowaniom dokonywanym przez banki lub firmy obsługujące karty płatnicze. Operacje te są niezależne od Nieruchomości i mogą powodować zmianę kwot obciążenia karty kredytowej. 

Rezerwacje składane przez jedną lub więcej osób lub przez biuro na Stronie w imieniu jednego lub więcej gości i obejmujące ponad dziewięć (9) pokoi w tej samej Nieruchomości w tym samym okresie, muszą być rezerwowane bezpośrednio w Nieruchomości. Jeśli więcej niż dziewięć (9) pokoi w tej samej Nieruchomości w tym samym okresie pobytu są rezerwowane w jakikolwiek inny sposób, Starwood zastrzega prawo do anulowania lub narzucenia dodatkowych wymagań wobec takiej rezerwacji.

Prośby o określone cechy rezerwacji, takie jak rodzaj łóżka lub pokój dla niepalących, są jedynie prośbami. Choć większość Nieruchomości dąży do spełnienia takich życzeń, Starwood ani Nieruchomości nie gwarantują spełnienia wszystkich próśb.

Niektóre ceny podlegają w chwili zameldowania wymogom specjalnym, takim jak członkostwo w AAA albo potwierdzenie wieku seniora. Upewnij się, że kwalifikujesz się do ceny, którą zarezerwowałeś. Obiekty nie mają obowiązku honorować tej ceny, jeśli się do niej nie kwalifikujesz.

Pozostałe postanowienia.

Odmowa dostępu

Starwood może według własnego uznania, oprócz wszelkich innych praw lub środków prawnych dostępnych Starwood i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, zakończyć lub ograniczyć dostęp użytkownika do tej Strony i powiązanych usług.

Nagłówki

Nagłówki użyte w niniejszym Regulaminie mają jedynie służyć wygodzie i nie ograniczają ani nie wpływają na postanowienia Regulaminu.

Przypisanie

Nie możesz przypisać, przekazać, podzielić lub oddać swoich praw, obowiązków i zobowiązań określonych poniżej.

Warunki dodatkowe

Dodatkowe warunki i postanowienia mogą dotyczyć rezerwacji, zakupu towarów i usług oraz innego użytkowania tej Strony, a użytkownik zgadza się przestrzegać tych warunków i postanowień.

Rozdzielność postanowień Umowy

Niniejszy Regulamin uznaje się za rozdzielny. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak egzekwowane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo i niepełny charakter owego postanowienia nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Opłaty za pomoc prawną

Jeśli Starwood podejmie jakiekolwiek działania w celu wykonania niniejszej Umowy, Starwood będzie uprawniony do odzyskania od użytkownika - a użytkownik zgadza się zapłacić - uzasadnione i konieczne honoraria adwokackie i koszty postępowania sądowego, a także inne środki, prawne lub w kapitale, do których Starwood może mieć prawo.

Modyfikacje

Starwood może w każdej chwili zmienić niniejszy Regulamin, a dalsze korzystanie przez użytkownika z tej strony będą podlegało Regulaminowi obowiązującemu w chwili użytkowania. W związku z tym użytkownik zgadza się przeglądać niniejszy Regulamin okresowo, a dalszy dostęp, użytkowanie i/lub zamieszczanie komentarzy na tej stronie uważa się za akceptację zmienionego Regulaminu.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

AKCEPTUJESZ, ŻE UŻYWASZ NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA I WSZELKIE POWIĄZANE TREŚCI I/LUB MATERIAŁY SĄ ZAMIESZCZANE NA ZASADZIE "TAKIE, JAKIE SĄ" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO. STARWOOD NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI: GWARANCJI TYTUŁU LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; NIENARUSZALNOŚCI; ORAZ GWARANCJI, KTÓRE WYNIKAJĄ ZPRAWA STATUTU LUB INNYCH PRZEPISÓW, PROCEDUR NEGOCJACYJNYCH LUB HANDLOWYCH; INNYCH NIŻ GWARANCJE NAŁOŻONE PRZEZ I NIEMOŻLIWE DO WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA ANI MODYFIKACJI ZGODNIE Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM NINIEJSZĄ UMOWĘ. DLA JASNOŚCI W PRZYPADKU REZYDENTÓW JURYSDYKCJI, KTÓRYCH PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ (np. NEW JERSEY, STANY ZJEDNOCZONE), POWYŻSZE POSTANOWIENIA MAJĄ NAJSZERSZY I NAJBARDZIEJ INKLUZYWNY CHARAKTER DOPUSZCZALNY PRZEZ PRAWO.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU STARWOOD, JEGO AGENCI, PRZEDSTAWICIELE LUB LICENCJODAWCY NIE ODPOWIADAJĄ PRZED UŻYTKOWNIKIEM LUB INNĄ STRONĄ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB INNE POŚREDNIE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI UTRATĘ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI) WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z:(1) KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY; (B) BŁĘDAMI LUB OPÓŹNIENIAMI (W TYM MIĘDZY INNYMI Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI TEJ STRONY DO REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW); LUB (C) SKUTECZNOŚCIĄ LUB BRAKIEM SKUTECZNOŚCI STARWOOD LUB JAKICHKOLWIEK ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ; NAWET JEŚLI STRONA TA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY DOCHODZONE ROSZCZENIE JEST OPARTE NA UMOWIE, ZANIEDBANIU LUB INNEJ PODSTAWIE UZYSKANIA ODSZKODOWANIA. DLA JASNOŚCI W PRZYPADKU REZYDENTÓW JURYSDYKCJI, KTÓRYCH PRZEPISY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ (np. NEW JERSEY, STANY ZJEDNOCZONE), POWYŻSZE POSTANOWIENIA MAJĄ NAJSZERSZY I NAJBARDZIEJ INKLUZYWNY CHARAKTER DOPUSZCZALNY PRZEZ PRAWO.

W PRZYPADKU GDY STARWOOD ZOSTANIE POCIĄGNIĘTY DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z TĄ STRONĄ, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ODSZKODOWANIEM, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, BĘDZIE ZWROT OPŁATY ZA USŁUGI LUB PRODUKTY OPŁACONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY DOSTARCZONE.

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO, NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ JAKICHKOLWIEK PRAW DO ROSZCZEŃ LUB POWÓDZTWA ZWIĄZANYCH Z TĄ STRONĄ PO JEDNYM (1) ROKU OD PIERWSZEGO WYSTĄPIENIA DZIAŁANIA, WYDARZENIA, WARUNKU ALBO POMINIĘCIA, KTÓREGO DOTYCZY ROSZCZENIE ALBO POWÓDZTWO.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zabezpieczać i zwolnić firmę Starwood i jej spółki zależne, oddziały, funkcjonariuszy, dyrektorów, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub żądania, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez osobę trzecią ze względu na lub wynikających z naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu lub naruszenia prawa lub praw osób trzecich przez użytkownika. Brak podjęcia działań przez Starwood odnośnie naruszeń użytkownika nie stanowi zrzeczenia się prawa do podjęcia działań wobec kolejnych lub podobnych naruszeń.

Obowiązujące prawo

Wszelkie spory wynikające lub związane z tą Stroną są regulowane, interpretowane i wykonywane zgodnie z prawem w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych dotyczącym umów zawartych i wykonywanych wyłącznie w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Korzystanie z tej Strony jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie uznaje wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, w tym, bez ograniczeń, niniejszego ustępu. Wszelkie spory, które nie mogą zostać rozwiązane między stronami i dają podstawy do powództwa związanego z tą Stroną, będą rozstrzygane indywidualnie, bez korzystania z jakiejkolwiek formy pozwu zbiorowego.

Całość umowy

Niniejszy Regulamin, wraz z dokumentami zawartymi lub wspomnianymi w jego treści (w tym między innymi Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji Starwood) stanowi całość umowy pomiędzy nami a użytkownikiem, odnoszącej się do przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub umowy (zarówno ustne, jak i pisemne) dotyczące przedmiotu umowy; nie może zostać zmieniony lub zmodyfikowany z wyjątkiem formy pisemnej lub poprzez dokonywanie zmian lub modyfikacji dostępnych na tej stronie.

Aktualizacja: 10 kwietnia 2018 r.