Sheraton Shishi Hotel - Opening July 1, 2017

  • Shishi Badou Gukeng Back Village,
  • Baqi East Road
  • Shishi,
  • Fujian
  • China
  • Map