The Westin Blue Bay Resort - Opening June 1, 2014

  • Qingshui Bay,
  • Xincun Town
  • Lingshui,
  • Hainan
  • China
  • Map